Uncategorized

สรุปจำนวนนักศึกษาสำหรับ มคอ.7 ปีการศึกษา 2562

สรุปจำนวนนักศึกษาสำหรับ มคอ.7 ปีการศึกษา 2562

 

ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2563

 

(รวมผู้สำเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562)

[กำลังแก้ไข จะนำข้อมูลขึ้นภายในวันที่ 12 มิ.ย.63]

• คณะศิลปศาสตร์
EXCEL
• คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
EXCEL
• คณะบริหารธุรกิจ
EXCEL
• คณะวิศวกรรมศาสตร์
EXCEL
• คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
EXCEL
• คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
EXCEL
• คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
EXCEL
• คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
EXCEL
• คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
EXCEL
• ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
EXCEL
• ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
EXCEL