Home RegisRMUTP

กิจกรรม

Today : September 25, 2016

ข่าวสาร

pictureset

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558

pictureset

ประกาศแจ้งบัณฑิตตกค้างที่สาเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2558 และ บัณฑิตที่ได้รับการแต่งตั้ง“ยศ”ทางทหาร ตำรวจ

IMG_3930

ขั้นตอนพื้นฐานเกี่ยวกับการบันทึก มคอ.3/4 ที่ถูกต้อง

review-combine

ผลประเมินความพึงพอใจนักศึกษาปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร ปีการศึกษา 2558

ClassRoom2

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภท รับตรง รอบ 2 , โควตา , แอดมิชชั่น ประจำปีการศึกษา 2559

statistic2

สรุปคะแนนเฉลี่ยนักศึกษาแยกตามรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2558

statistic1

FTES ประจำปีการศึกษา 2558(สำหรับตรวจประกันคุณภาพ)

Doc1

สถิตินักศึกษาปัจจุบัน ภาคเรียนที่ 2/2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิ.ย.59)

review-combine

FTES ภาคการศึกษา 2/2558

review-combine

สรุปประมาณการรายรับค่าลงทะเบียน ปีการศึกษา 2560 (แก้ไข ณ วันที่ 9 มิ.ย.59)