Home RegisRMUTP

กิจกรรม

Today : April 24, 2018

ข่าวสาร

ประกาศ เรื่อง บัณฑิตตกค้างที่สำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2560 และบัณฑิตที่ได้รับการแต่งตั้ง“ยศ”ทางทหาร ตำรวจ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA)

กำหนดการรับสมัคร ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561 (สำหรับคณะ)

เอกสารประกอบการสอนและเอกสารคำสอน(ฉบับปรับปรุง)

สรุปจำนวนนักศึกษาที่ผ่านการรายงานตัว รอบ โควตา ปวช. – ปวส. และ TCAS 1/1

ประกาศปิดเว็บไซต์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นการชั่วคราว

ชี้แจงแนวทางการจัดทำหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558

รายงานสถิติการติดตามนักศึกษารับเข้าปีการศึกษา 2556

FTES ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559