Home RegisRMUTP

กิจกรรม

Today : July 21, 2017

ข่าวสาร

(ประกาศ-แบบคำร้อง)ประกาศยกเว้นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559

ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคสมทบ พ.ศ. 2560

Download เอกสาร-รายชื่อ จป.1-จป.5 รอบแอดมิชชั่น ปีการศึกษา 2560

แบบฟอร์มการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (สำหรับคณะ)

ข้อมูลการรับนิสิต/นักศึกษาในแต่ละรอบของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

ตารางประมาณการรายรับจากค่าลงทะเบียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561 V.2 (ปรับปรุง 29 มิ.ย.60)

สรุปผลการประเมินการเรียนการสอน แยกคณะสาขา ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศ เรื่อง บัณฑิตตกค้างที่สำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2559 บัณฑิตที่ได้รับการแต่งตั้ง“ยศ”ทางทหาร ตำรวจ

สรุปคะแนนเฉลี่ยนักศึกษาแยกตามรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2559