Home RegisRMUTP

กิจกรรม

Today : October 27, 2016

ข่าวสาร

คู่มือสหกิจศึกษานานาชาติ

Doc1

สถิติร้อยละผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558

ripMYKING

พระองค์จะสถิตอยู่ในดวงใจตลอดไป

pictureset

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558

pictureset

ประกาศแจ้งบัณฑิตตกค้างที่สาเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2558 และ บัณฑิตที่ได้รับการแต่งตั้ง“ยศ”ทางทหาร ตำรวจ

IMG_3930

ขั้นตอนพื้นฐานเกี่ยวกับการบันทึก มคอ.3/4 ที่ถูกต้อง

review-combine

ผลประเมินความพึงพอใจนักศึกษาปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร ปีการศึกษา 2558

ClassRoom2

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภท รับตรง รอบ 2 , โควตา , แอดมิชชั่น ประจำปีการศึกษา 2559

statistic2

สรุปคะแนนเฉลี่ยนักศึกษาแยกตามรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2558

statistic1

FTES ประจำปีการศึกษา 2558(สำหรับตรวจประกันคุณภาพ)