Home RegisRMUTP

กิจกรรม

Today : December 7, 2016

ข่าวสาร

ClassRoom2

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ ระดับปริญญาตรีประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560

doc2

ขยายเวลาการยื่นคำร้องของบัณฑิตที่ได้รับการแต่งตั้ง“ยศ”ทางทหาร ตำรวจ

IMG_3930

เอกสารประกอบการสอนและเอกสารคำสอน(ฉบับปรับปรุง)

คู่มือสหกิจศึกษานานาชาติ

Doc1

สถิติร้อยละผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558

ripMYKING

พระองค์จะสถิตอยู่ในดวงใจตลอดไป

pictureset

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558

pictureset

ประกาศแจ้งบัณฑิตตกค้างที่สาเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2558 และ บัณฑิตที่ได้รับการแต่งตั้ง“ยศ”ทางทหาร ตำรวจ

IMG_3930

ขั้นตอนพื้นฐานเกี่ยวกับการบันทึก มคอ.3/4 ที่ถูกต้อง

review-combine

ผลประเมินความพึงพอใจนักศึกษาปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร ปีการศึกษา 2558