Home RegisRMUTP

กิจกรรม

Today : August 28, 2016

ข่าวสาร

review-combine

ผลประเมินความพึงพอใจนักศึกษาปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร ปีการศึกษา 2558

ClassRoom2

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภท รับตรง รอบ 2 , โควตา , แอดมิชชั่น ประจำปีการศึกษา 2559

statistic2

สรุปคะแนนเฉลี่ยนักศึกษาแยกตามรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2558

statistic1

FTES ประจำปีการศึกษา 2558(สำหรับตรวจประกันคุณภาพ)

Doc1

สถิตินักศึกษาปัจจุบัน ภาคเรียนที่ 2/2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิ.ย.59)

review-combine

FTES ภาคการศึกษา 2/2558

review-combine

สรุปประมาณการรายรับค่าลงทะเบียน ปีการศึกษา 2560 (แก้ไข ณ วันที่ 9 มิ.ย.59)

IMG_3930

เอกสารประกอบการสอนและเอกสารคำสอน(ฉบับปรับปรุง)

rmutp-label

ระเบียบการแต่งกายของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ClassRoom

แบบชุดประเมินการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์และนักศึกษา