Home RegisRMUTP

กิจกรรม

Today : December 17, 2017

ข่าวสาร

ประกาศปิดเว็บไซต์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นการชั่วคราว

ชี้แจงแนวทางการจัดทำหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558

รายงานสถิติการติดตามนักศึกษารับเข้าปีการศึกษา 2556

FTES ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559

(ประกาศ-แบบคำร้อง)ประกาศยกเว้นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559

ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคสมทบ พ.ศ. 2560

Download เอกสาร-รายชื่อ จป.1-จป.5 รอบแอดมิชชั่น ปีการศึกษา 2560

แบบฟอร์มการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (สำหรับคณะ)