Home RegisRMUTP

กิจกรรม

Today : October 17, 2017

ข่าวสาร

FTES ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559

(ประกาศ-แบบคำร้อง)ประกาศยกเว้นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559

ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคสมทบ พ.ศ. 2560

Download เอกสาร-รายชื่อ จป.1-จป.5 รอบแอดมิชชั่น ปีการศึกษา 2560

แบบฟอร์มการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (สำหรับคณะ)

ข้อมูลการรับนิสิต/นักศึกษาในแต่ละรอบของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

ตารางประมาณการรายรับจากค่าลงทะเบียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561 V.2.1 (ปรับปรุง 24 ก.ค.60)

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ภาคเรียนที่ 2/2559 พร้อมตัวอย่างแบบประเมิน(อัพเดทสาขาวิชาเพิ่มเติม)