Home RegisRMUTP

กิจกรรม

Today : May 22, 2017

ข่าวสาร

สรุปคะแนนเฉลี่ยนักศึกษาแยกตามรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2559

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ภาคเรียนที่ 2/2559 พร้อมตัวอย่างแบบประเมิน(อัพเดทสาขาวิชาเพิ่มเติม)

ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่องนโยบายการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส

ประกาศ เลื่อนกำหนดการสอบและกำหนดการสอนชดเชย ประจำภาคการศึกษาที่ 2 / 2559

FTES ประจำปีการศึกษา 2559

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ และสอบสัมภาษณ์ โควตาพิเศษ งาน 12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี ……เพื่อสังคม

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ ระดับปริญญาตรีประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560

ขยายเวลาการยื่นคำร้องของบัณฑิตที่ได้รับการแต่งตั้ง“ยศ”ทางทหาร ตำรวจ

เอกสารประกอบการสอนและเอกสารคำสอน(ฉบับปรับปรุง)