ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2565

Posted on

 ประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2565• คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2565 • คำสั่งที่ 007-2565 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ • คำสั่งที่ 010-2566 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ • รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2565 • รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

การบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566

Posted on

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ด้านการจัดการศึกษา ในวันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ มอบหมาย ผศ.กุลยศ สุวันทโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ชั้น 3 อาคารรพีพัฒนศักดิ์ ศูนย์เทเวศร์ จัดโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน ร่วมกันพิจารณาการรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในด้านการศึกษา รอบ 12 เดือน เรื่อง ขาดการพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่ทันสมัยและตอบสนองตลาดแรงงานที่มีความหลากหลาย และประเด็นเรื่อง นักศึกษาลดลง ทั้งนี้ เพื่อลดหรือป้องกันความเสี่ยงในการจัดการศึกษาของราชมงคลพระนคร ต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Posted on

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.วรลักษณ์  ปัญญาธิติพงศ์ และผศ.ดร.ฉันทนา  ปาปัดถา กรรมการ ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 5 อาคารรพี โอกาสนี้คณะกรรมการได้สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบผลการพิจารณา ได้แก่ ผศ.ดร.น้อมจิตต์  สุธีบุตร อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และผศ.ดร.ภูภูมิ  พ่วงเจริญชัย อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ สวท.ได้รับผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบคุณภาพ 3 องค์ประกอบ จำนวน 9 ตัวบ่งชี้ ค่าเฉลี่ย 4.83 อยู่ในระดับดีมาก สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี2565 ระดับดีมาก

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการบริหารระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ครั้งที่ 2/2566

Posted on

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ รองประธานคณะกรรมการบริหาร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทำหน้าที่ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ครั้งที่ 2/2566 โดยมี นางสาวรุ่งฤดี ตรงต่อศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารรพีพัฒนศักดิ์ ศูนย์เทเวศร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณะกรรมการบริหารระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ร่วมกันพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยในที่ประชุม ร่วมพิจารณาตามวาระประชุม ดังนี้ 1. หารือการพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน เนื่องจากไม่ชำระเงินค่าจัดการศึกษา 2. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องหลักเกณฑ์ การพ้นสภาพนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2566 3. หารือการทำบัตรนักเรียน โดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 9 มทร. ครั้งที่ 6

Posted on

เมื่อวันที่ 20 -21 กรกฎาคม 2566 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย ผอ.รุ่งฤดี ตรงต่อศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 9 มทร. ครั้งที่ 6 จังหวัดเพชรบุรี เพื่อจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยในการให้บริการการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตร มุ่งเน้นการให้บริการการศึกษอย่างมืออาชีพ           ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาดังกล่าว โดยรองศาตราจารย์ ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ มทร.พระนคร ได้กล่าวเปิดโครงการและให้เกียรติเป็นวิทยากรพร้อมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง พัฒนาด้านวิชาการตามบริบทการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดอย่างรุนแรง โดยมุ่งเน้น Green University มหาวิทยาลัยที่มีการบูรณาการการอนุรักษ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมกับการเรียนการสอนในทุกกิจกรรมของมหาวิทยาลัย           ทั้งนี้ราชมงคลพระนครได้ส่งมอบธงเจ้าภาพเครือข่าย สวท. 9 มทร. ให้กับอาจารย์ ดร.ธนสร  กิรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อดำเนินการเป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรมเครือข่าย สวท. 9 […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

Posted on

      ด้วยมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘    กำหนดให้มหาวิทยาลัยมีสภาวิชาการ โดยกรรมการสภาวิชาการจำนวนหนึ่งให้เลือกจากคณาจารย์ประจำในมหาวิทยาลัยจำนวนหกคน สำหรับหลักเกณฑ์วิธีการได้มา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งโดยตรงและลับแยกตามกลุ่มคณะที่สังกัด กลุ่มละหนึ่งคน         เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำชุดใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๓ และคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ ๑๑๐๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ จึงกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร  และการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ ท่านสามารถดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และแบบฟอร์มการสมัครเลือกตั้งได้ ดังไฟล์แนบที่ปรากฎ  

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565

Posted on

สถิติผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565   • สถิติผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2565 • สถิติผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 (ในระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด) • สถิติผู้สำเร็จการศึกษาตกค้าง ปีการศึกษา 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมหารือแนวปฏิบัติ การให้บริการงานทะเบียน ห้อง One Stop Service

Posted on

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นางสาวรุ่งฤดี ตรงต่อศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) เป็นประธานการประชุมหารือแนวปฏิบัติ การให้บริการงานทะเบียน ห้อง One Stop Service พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ สวท. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 5 ภารกิจของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA ที่ได้บังคับใช้ตั้งแต่ 1 มิ.ย.2565 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้หารือเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บข้อมูลให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) มาตรา 39 เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและหน่วยงานสามารถตรวจสอบยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลได้ ห้อง One Stop Service สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ เริ่มให้บริการรูปแบบใหม่ในการขอเอกสารทางการศึกษา ซึ่งได้นำวิธีการชำระค่าธรรมเนียมการขอเอกสารการศึกษาด้วย QR Code หรือบัตรเครดิต เป็นแนวทางการให้บริการแก่นักศึกษาแบบครบวงจร ณ จุดเดียว เพื่ออำนวยความสะดวก […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการการอบรมเทคนิคการเขียนตำราและหนังสือ

Posted on

ราชมงคลพระนคร หนุนคณาจารย์ผลิตตำราและหนังสือคุณภาพ ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการการอบรมเทคนิคการเขียนตำราและหนังสือ โดยมี รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจิรญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ นำทีมงานพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการตามนโยบายมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมคณาจารย์พัฒนาผลงานทางวิชาการด้วยการเขียนตำราหรือหนังสือให้มีคุณภาพทันสมัยเหมาะกับสถาการณ์สภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศจ.ดร.ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร และคุณภูสิทธิ พลายชมภู มาเป็นผู้แนะนำความรู้ และสร้างความเข้าใจ เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2) RMUTP Proficiency Test

Posted on

RMUTP Proficiency Test การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2) รายละเอียดการสอบ https://lc.offpre.rmutp.ac.th/?p=2964 กำหนดการสอบ https://lc.offpre.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2023/06/ตารางสอบ-Eng-1-66-2.2.jpg  คู่มือการสอบ https://lc.offpre.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2021/06/คู่มือการสอบภาษาอังกฤษ.pdf สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทรศัพท์ : 02-665-3777, 02-665-3888 ต่อ 6056-8 https://www.facebook.com/RMUTP.language.institute/