ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ในกิจกรรม RMUTP Open House Opportunity Unlocked

Posted on

รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ในกิจกรรม RMUTP Open House Opportunity Unlocked (ราชมงคล พระนคร เปิดกว้างสู่ทุกโอกาสในสังคมเมือง) ในวันที่ 17 – 18 มกราคม 2567 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดบูธรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ในกิจกรรม RMUTP Open House Opportunity Unlocked ช (ราชมงคล พระนคร เปิดกว้างสู่ทุกโอกาสในสังคมเมือง) จัดขึ้นภายใต้งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 19 ปี ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร ในวันดังกล่าวมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญาตรีและระดับปริญญาโท ทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมรับสมัคร เป็นจำนวนมาก โดยภายในงานมีการรับสมัครเรียน (ฟรี) […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมการดำเนินการ Open House ในวันสถาปนามหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 17 – 18 มกราคม 2567

Posted on

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมการดำเนินการ Open House ในวันสถาปนามหาวิทยาลัย วันที่ 5 มกราคม 2567 รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ เป็นประธานการประชุมการดำเนินการ Open House ในวันสถาปนามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยนางสาวรุ่งฤดี ตรงต่อศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) รองผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารรพีพัฒนศักดิ์ ศูนย์เทเวศร์ โดยคณะกรรมการได้ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการแนะนำหลักสูตร ของ ๙ คณะ การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ด้วยระบบ Fast track และมีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดงาน เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวสำเร็จลุล่วง และเป็นระเบียบเรียบร้อย งาน RMUTP Open House Opportunity Unlocked ราชมงคลพระนคร เปิดกว้างสู่ทุกโอกาสในสังคมเมือง จัดขึ้นภายใต้งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 19 ปี มีการรับสมัครนักเรียน […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

มทร.พระนคร ร่วมงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 26 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

Posted on

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยกองพัฒนานักศึกษา พร้อมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และงานสื่อสารองค์การ ร่วมเปิดบูธแนะนำหลักสูตรการศึกษาของ 9 คณะ และประชาสัมพันธ์รอบปฏิทินการเปิดรับสมัครนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยฯ ภายในงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 26 “เลือกแนวทาง…..วางอนาคต” ระหว่างวันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2566 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา และครูแนะแนวจากโรงเรียนต่าง ๆ ที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก พร้อมกันนี้ได้ร่วมเล่นกิจกรรมตอบแบบสอบถามรับของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัยอีกด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มุ่งหวังในการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลและสาระประโยชน์เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก การเลือกคณะสาขาวิชา และแนะนำสาขาอาชีพ บรรยากาศการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย การทำกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับปริญญาตรีให้แก่นักเรียน ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ถึง […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

การให้ทุนการศึกษานักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2567

Posted on

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการให้ทุนการศึกษานักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและ งานทะเบียน ชั้น 5 อาคารรพี ศูนย์เทเวศร์ คณะอนุกรรมการได้ร่วมพิจารณาการให้ทุนการศึกษานักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567/2 ประเภท ได้แก่ ประเภทเรียนดี ประพฤติดี จำนวน 2 ราย และ ประเภทประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 4 ราย ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566  

ข่าวประชาสัมพันธ์

การให้ทุนการศึกษานักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 1/2566

Posted on

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และพัฒนาคณาจารย์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ “การให้ทุนการศึกษา” นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนางสาวรุ่งฤดี ตรงต่อศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 5 อาคารรพี ศูนย์เทเวศร์ จัดโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) คณะอนุกรรมการร่วมกันพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ เรื่องแผนการดำเนินการคัดเลือกการให้ทุนการศึกษานักเรียน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การให้ทุนการศึกษานักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 18 ทุน ประกอบด้วยประเภทเรียนดี ประพฤติดี จำนวน 9 ทุน และประเภทความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 9 ทุน นอกจากนี้ยังร่วมกันพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา และ (ร่าง) แบบประเมินการคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างอนาคตให้แก่นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ให้ได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในระดับปริญญาตรี […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา และการรับสมัครนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำทั่วประเทศ กว่า 60 แห่ง ครั้งที่ 26 “เลือกเส้นทาง สร้างอนาคต บนถนนสายอุดมศึกษา”

Posted on

เมื่อวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2566 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สวท. พร้อมด้วยงานสื่อสารองค์การ มทร.พระนคร ร่วมงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา และการรับสมัครนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำทั่วประเทศ กว่า 60 แห่ง ครั้งที่ 26 “เลือกเส้นทาง สร้างอนาคต บนถนนสายอุดมศึกษา” ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ภายในงานมีการจัดบูธแนะแนวการศึกษาและจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียน มากกว่า 80 บูธ โดยมีนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เพื่อให้นักเรียนรู้จักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถือเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะ สาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนให้นักเรียนสามารถวางแผนการเรียน อาชีพ รวมทั้งการดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 […]

การรับปริญญา

เตรียมความพร้อมปริญญาบัตร เหรียญเกียรตินิยม สำหรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ปีการศึกษา 2565

Posted on

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ผอ.รุ่งฤดี ตรงต่อศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ นำทีม ผู้ดำเนินงานแผนกจัดทำปริญญาบัตร เหรียญเกียรตินิยม จัดเรียงและเคลื่อนย้ายปริญญาบัตร เหรียญเกียรตินิยม ตามลำดับแถวและที่นั่งของบัณฑิต เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ที่จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี ทั้งนี้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร ขอแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 และขอให้ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตทุกท่าน เตรียมความพร้อม และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด – 19 อย่างเคร่งครัดเพื่อเข้าสู่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้

การรับปริญญา

การประชุมคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2/2566

Posted on

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กษิดิ์เดช สุทธิวานิช รองอธิการบดี ฝ่ายบริการกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 3 อาคารรพีพัฒนศักดิ์ ศูนย์เทเวศร์ ทั้งนี้ ได้มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการเตรียมการวันซ้อมย่อยรวม วันซ้อมใหญ่ และการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้เพิ่มเติม โดยมีการวางแผนเตรียมการรับผู้แทนพระองค์ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 6 แห่งด้วย นอกจากนี้มีการพิจารณาติดตาม ผลการดำเนินงานของอนุกรรมการแต่ละฝ่าย เพื่อให้การดำเนินงานในวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การรับปริญญา

การประชุมเตรียมความพร้อมในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565

Posted on

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นางสาวรุ่งฤดี ตรงต่อศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ สวท. และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน ชั้น 5 โดยมีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดงานดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา สำเร็จลุล่วง และเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งนี้ ขอให้ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตทุกคน ต้องปฏิบัติตนตรงต่อเวลา และควรศึกษาขั้นตอนต่าง ๆ ให้เข้าใจ เพื่อจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมและพร้อมเพรียงกัน สามารถศึกษาประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การแต่งกายและกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 และข้อปฏิบัติการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ที่เว็บไซต์ https://shorturl.asia/GjcSl