ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบประกาศนียบัตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

Posted on

พิธีมอบประกาศนียบัตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครเหนือ ทั้งนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 152 คน แบ่งเป็นประเภทวิชาพาณิชยกรรม 24 คน และประเภทวิชาอุตสาหกรรม 128 คน โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับเหรียญราชมงคลพระนครที่มีผลการเรียนดีเด่นสูงสุด จำนวน 2 คน ผู้สำเร็จการศึกษาและนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นเข้ารับเกียรติบัตร จำนวน 22 คน และในพิธีได้มีการมอบทุนการศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทเรียนดี ประพฤติดี จำนวน 2 คน และประเภทความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

Posted on

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี ผศ.กมลทิพย์ วัฒกีกำธร รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 ศูนย์เทเวศร์ และเข้าร่วมประชุมทางออนไลน์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีกำหนดจัดขึ้น ในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครเหนือ ทั้งนี้มีนักเรียนระดับ ปวช. ที่สำเร็จการศึกษา 2 ประเภท คือ ประเภทพาณิชยกรรม คณะบริหารธุรกิจ และ ประเภทอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงมหาวิทยาลัยยังจัดให้มีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 ประเภทเรียนดี ประพฤติดี และประเภทความประพฤติดี […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบให้บริการเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript)

Posted on

สวท. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบให้บริการเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript) ตามที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบให้บริการเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript) ประกอบด้วย ระยะที่ 1 วันที่ 15 – 16 มีนาคม 2567 ระยะที่ 2 วันที่ 22 – 23 มีนาคม 2567 และ ระยะที่ 3 วันที่ 29-30 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยได้เชิญวิทยากรจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกอบด้วย ผศ.ณัชติพงศ์ อูทอง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ อาจารย์พัฒณ์รพี สุนันทพจน์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นวิทยากรในการอบรม ร่วมด้วยนางสาวศศิมา ประเสริฐกรรณ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางสาวกอบนาค จริตวงษ์ นักวิชาการศึกษา เป็นผู้ช่วยวิทยากรในการอบรม […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมิน AUN-QA ระยะที่ 1

Posted on

รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์​ เป็นประธานเปิด “โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมิน AUN-QA ระยะที่ 1” วันที่ 25 – 26 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมนานาภิรมย์ โรงแรมนูโว ซิตี กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์แนวทาง วิธีการเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมิน AUN-QA มาบรรยายให้ความรู้ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน จากมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์​ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในด้านหลักสูตรและประกันคุณภาพ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์​ และเทคนิคการนำ AUN-QA ไปปฏิบัติ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียนต่อไป ​ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ มีแนวทางการใช้เกณฑ์เครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance: AUN-QA) ในการประกันคุณภาพผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร​ซึ่งมุ่งเน้นให้เกิดการจัดการศึกษาแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-Based […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ในกิจกรรม RMUTP Open House Opportunity Unlocked

Posted on

รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ในกิจกรรม RMUTP Open House Opportunity Unlocked (ราชมงคล พระนคร เปิดกว้างสู่ทุกโอกาสในสังคมเมือง) ในวันที่ 17 – 18 มกราคม 2567 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดบูธรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ในกิจกรรม RMUTP Open House Opportunity Unlocked ช (ราชมงคล พระนคร เปิดกว้างสู่ทุกโอกาสในสังคมเมือง) จัดขึ้นภายใต้งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 19 ปี ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร ในวันดังกล่าวมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญาตรีและระดับปริญญาโท ทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมรับสมัคร เป็นจำนวนมาก โดยภายในงานมีการรับสมัครเรียน (ฟรี) […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมการดำเนินการ Open House ในวันสถาปนามหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 17 – 18 มกราคม 2567

Posted on

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมการดำเนินการ Open House ในวันสถาปนามหาวิทยาลัย วันที่ 5 มกราคม 2567 รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ เป็นประธานการประชุมการดำเนินการ Open House ในวันสถาปนามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยนางสาวรุ่งฤดี ตรงต่อศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) รองผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารรพีพัฒนศักดิ์ ศูนย์เทเวศร์ โดยคณะกรรมการได้ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการแนะนำหลักสูตร ของ ๙ คณะ การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ด้วยระบบ Fast track และมีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดงาน เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวสำเร็จลุล่วง และเป็นระเบียบเรียบร้อย งาน RMUTP Open House Opportunity Unlocked ราชมงคลพระนคร เปิดกว้างสู่ทุกโอกาสในสังคมเมือง จัดขึ้นภายใต้งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 19 ปี มีการรับสมัครนักเรียน […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

มทร.พระนคร ร่วมงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 26 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

Posted on

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยกองพัฒนานักศึกษา พร้อมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และงานสื่อสารองค์การ ร่วมเปิดบูธแนะนำหลักสูตรการศึกษาของ 9 คณะ และประชาสัมพันธ์รอบปฏิทินการเปิดรับสมัครนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยฯ ภายในงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 26 “เลือกแนวทาง…..วางอนาคต” ระหว่างวันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2566 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา และครูแนะแนวจากโรงเรียนต่าง ๆ ที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก พร้อมกันนี้ได้ร่วมเล่นกิจกรรมตอบแบบสอบถามรับของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัยอีกด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มุ่งหวังในการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลและสาระประโยชน์เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก การเลือกคณะสาขาวิชา และแนะนำสาขาอาชีพ บรรยากาศการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย การทำกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับปริญญาตรีให้แก่นักเรียน ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ถึง […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

การให้ทุนการศึกษานักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2567

Posted on

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการให้ทุนการศึกษานักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและ งานทะเบียน ชั้น 5 อาคารรพี ศูนย์เทเวศร์ คณะอนุกรรมการได้ร่วมพิจารณาการให้ทุนการศึกษานักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567/2 ประเภท ได้แก่ ประเภทเรียนดี ประพฤติดี จำนวน 2 ราย และ ประเภทประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 4 ราย ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566