ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2565

Posted on

 ประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2565• คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2565 • คำสั่งที่ 007-2565 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ • คำสั่งที่ 010-2566 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ • รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2565 • รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2565

การรับปริญญา

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565

Posted on

  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 วันฝึกซ้อมย่อยรวม วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 วันซ้อมใหญ่ วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 รายชื่อบัณฑิตเข้ารับมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 (ปีการศึกษา 2565)รายชื่อบัณฑิตวันซ้อมย่อยรวม [ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง ] ใบรายงานตัวบัณฑิต วันซ้อมย่อยคณะ [ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง ] ใบรายงานตัวบัณฑิต วันซ้อมย่อยรวม วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 [ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง ] ใบรายงานตัวบัณฑิต วันซ้อมใหญ่ วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 [ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง ] ใบรายงานตัวบัณฑิต วันรับจริง วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

การบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566

Posted on

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ด้านการจัดการศึกษา ในวันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ มอบหมาย ผศ.กุลยศ สุวันทโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ชั้น 3 อาคารรพีพัฒนศักดิ์ ศูนย์เทเวศร์ จัดโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน ร่วมกันพิจารณาการรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในด้านการศึกษา รอบ 12 เดือน เรื่อง ขาดการพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่ทันสมัยและตอบสนองตลาดแรงงานที่มีความหลากหลาย และประเด็นเรื่อง นักศึกษาลดลง ทั้งนี้ เพื่อลดหรือป้องกันความเสี่ยงในการจัดการศึกษาของราชมงคลพระนคร ต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Posted on

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.วรลักษณ์  ปัญญาธิติพงศ์ และผศ.ดร.ฉันทนา  ปาปัดถา กรรมการ ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 5 อาคารรพี โอกาสนี้คณะกรรมการได้สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบผลการพิจารณา ได้แก่ ผศ.ดร.น้อมจิตต์  สุธีบุตร อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และผศ.ดร.ภูภูมิ  พ่วงเจริญชัย อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ สวท.ได้รับผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบคุณภาพ 3 องค์ประกอบ จำนวน 9 ตัวบ่งชี้ ค่าเฉลี่ย 4.83 อยู่ในระดับดีมาก สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี2565 ระดับดีมาก

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการบริหารระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ครั้งที่ 2/2566

Posted on

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ รองประธานคณะกรรมการบริหาร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทำหน้าที่ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ครั้งที่ 2/2566 โดยมี นางสาวรุ่งฤดี ตรงต่อศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารรพีพัฒนศักดิ์ ศูนย์เทเวศร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณะกรรมการบริหารระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ร่วมกันพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยในที่ประชุม ร่วมพิจารณาตามวาระประชุม ดังนี้ 1. หารือการพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน เนื่องจากไม่ชำระเงินค่าจัดการศึกษา 2. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องหลักเกณฑ์ การพ้นสภาพนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2566 3. หารือการทำบัตรนักเรียน โดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 9 มทร. ครั้งที่ 6

Posted on

เมื่อวันที่ 20 -21 กรกฎาคม 2566 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย ผอ.รุ่งฤดี ตรงต่อศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 9 มทร. ครั้งที่ 6 จังหวัดเพชรบุรี เพื่อจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยในการให้บริการการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตร มุ่งเน้นการให้บริการการศึกษอย่างมืออาชีพ           ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาดังกล่าว โดยรองศาตราจารย์ ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ มทร.พระนคร ได้กล่าวเปิดโครงการและให้เกียรติเป็นวิทยากรพร้อมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง พัฒนาด้านวิชาการตามบริบทการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดอย่างรุนแรง โดยมุ่งเน้น Green University มหาวิทยาลัยที่มีการบูรณาการการอนุรักษ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมกับการเรียนการสอนในทุกกิจกรรมของมหาวิทยาลัย           ทั้งนี้ราชมงคลพระนครได้ส่งมอบธงเจ้าภาพเครือข่าย สวท. 9 มทร. ให้กับอาจารย์ ดร.ธนสร  กิรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อดำเนินการเป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรมเครือข่าย สวท. 9 […]

KM

โครงการบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสกัดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน”

Posted on

สวท. จัดกิจกรรมแนะวิธีสกัดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการต้นแบบการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.)ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กิจกรรมในโครงการเป็นการบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสกัดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน” ถ่ายทอดความรู้โดยอาจารย์สุรีพันธุ์ เสนานุช ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการค้นหาองค์ความรู้หรือทักษะที่เชี่ยวชาญที่ฝังอยู่ในตัวบุคคลผู้ปฏิบัติงาน ทำให้เป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง เกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดีให้ผู้อื่นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ สามารถพัฒนาตนเอง และงานในหน้าที่ นำพามหาวิทยาลัยสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

Posted on

      ด้วยมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘    กำหนดให้มหาวิทยาลัยมีสภาวิชาการ โดยกรรมการสภาวิชาการจำนวนหนึ่งให้เลือกจากคณาจารย์ประจำในมหาวิทยาลัยจำนวนหกคน สำหรับหลักเกณฑ์วิธีการได้มา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งโดยตรงและลับแยกตามกลุ่มคณะที่สังกัด กลุ่มละหนึ่งคน         เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำชุดใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๓ และคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ ๑๑๐๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ จึงกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร  และการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ ท่านสามารถดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และแบบฟอร์มการสมัครเลือกตั้งได้ ดังไฟล์แนบที่ปรากฎ  

งานวิชาการ

กิจกรรม Workshop การจัดทำโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

Posted on

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Workshop การจัดทำโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 2566 จัดโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) รศ.ดร.นัฐโชติ กล่าวว่า วิชาศึกษาทั่วไปมีความสำคัญกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาแรกเข้า ทุกคณะต้องได้เรียนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 และเรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ที่กำหนดให้นักศึกษาต้องบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ 4 ด้าน ประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ จริยธรรม และลักษณะบุคคล ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.ชเนนทร์ มั่นคง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนรู้ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และผศ.กิตติภูมิ มีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นวิทยากร โดยมีคณาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์ […]

KM

องค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดี รูปแบบหนังสือไร้กระดาษที่มีชีวิต eBook ในโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Posted on

งานประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เผยแพร่องค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดี รูปแบบหนังสือไร้กระดาษที่มีชีวิต eBook ผสานร่วมกับสื่อวีดิทัศน์ มีองค์ความรู้จำนวน 13 เรื่อง จากผู้มีองค์ความรู้ 15 ท่าน ในโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สามารถเข้าถึงได้ฟรีที่ คลังความรู้ของมหาวิทยาลัย RMUTP iKnowledge https://rmutp.shortcm.li/goodprac66 ขอเชิญผู้สนใจร่วมสร้างความสุขด้วยการเป็นผู้ให้และแบ่งปันความรู้ สร้างวัฒนธรรมความใฝ่รู้ Happy Brain ภายในมหาวิทยาลัย ด้วยสื่อความรู้ในรูปแบบ eBook