การรับปริญญา

เตรียมความพร้อมปริญญาบัตร เหรียญเกียรตินิยม สำหรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ปีการศึกษา 2565

Posted on

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ผอ.รุ่งฤดี ตรงต่อศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ นำทีม ผู้ดำเนินงานแผนกจัดทำปริญญาบัตร เหรียญเกียรตินิยม จัดเรียงและเคลื่อนย้ายปริญญาบัตร เหรียญเกียรตินิยม ตามลำดับแถวและที่นั่งของบัณฑิต เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ที่จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี ทั้งนี้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร ขอแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 และขอให้ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตทุกท่าน เตรียมความพร้อม และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด – 19 อย่างเคร่งครัดเพื่อเข้าสู่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้

การรับปริญญา

การประชุมคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2/2566

Posted on

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กษิดิ์เดช สุทธิวานิช รองอธิการบดี ฝ่ายบริการกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 3 อาคารรพีพัฒนศักดิ์ ศูนย์เทเวศร์ ทั้งนี้ ได้มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการเตรียมการวันซ้อมย่อยรวม วันซ้อมใหญ่ และการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้เพิ่มเติม โดยมีการวางแผนเตรียมการรับผู้แทนพระองค์ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 6 แห่งด้วย นอกจากนี้มีการพิจารณาติดตาม ผลการดำเนินงานของอนุกรรมการแต่ละฝ่าย เพื่อให้การดำเนินงานในวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การรับปริญญา

การประชุมเตรียมความพร้อมในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565

Posted on

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นางสาวรุ่งฤดี ตรงต่อศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ สวท. และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน ชั้น 5 โดยมีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดงานดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา สำเร็จลุล่วง และเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งนี้ ขอให้ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตทุกคน ต้องปฏิบัติตนตรงต่อเวลา และควรศึกษาขั้นตอนต่าง ๆ ให้เข้าใจ เพื่อจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมและพร้อมเพรียงกัน สามารถศึกษาประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การแต่งกายและกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 และข้อปฏิบัติการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ที่เว็บไซต์ https://shorturl.asia/GjcSl

การรับปริญญา

ปฏิบัติการตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คณะผู้ดำเนินงานแผนกจัดทำปริญญาบัตรฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ปีการศึกษา 2565

Posted on

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร ปฏิบัติการตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 คณะผู้ดำเนินงานแผนกจัดทำปริญญาบัตรฯ เตรียมความพร้อมโดยนำปกปริญญาบัตร ปริญญาบัตร และเหรียญเกียรตินิยม ส่งอบฆ่าเชื้อป้องกันโควิด – 19  ณ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อความปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ปีการศึกษา 2565 แก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งจะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี

การรับปริญญา

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565

Posted on

หมายเหตุ** ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ที่ เพจสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร https://www.facebook.com/OREGRMUTP สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02 665 3777 ต่อ 6305 หรือ 6316 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร

การรับปริญญา

กำหนดการรับใบปริญญาบัตร สำหรับผู้ไม่เข้าร่วมพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ปีการศึกษา 2564

Posted on

กำหนดการรับใบปริญญาบัตร สำหรับผู้ไม่เข้าร่วมพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรณีรับใบปริญญาบัตรด้วยตนเอง เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ (พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) และสามารถรับใบปริญญาบัตรได้ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป เวลา 08:30 – 16:30 น. ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารรพี ชั้น 4 ศูนย์เทเวศร์ (ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ) กรณีที่ไม่สามารถมารับด้วยตนเองได้ สามารถมอบอำนาจให้บิดา มารดา หรือญาติ มารับแทนได้ โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้ 1. หนังสือมอบอำนาจ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มจาก QR Code (ดังรูป) หรือที่ลิงก์ https://onestopservice.ditp.go.th/download/file/3_Power_of_Attorney_form.pdf 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบัณฑิต (พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา […]

การรับปริญญา

จัดเตรียมปริญญาบัตร เตรียมความพร้อมเข้าสู่สายพานเพื่อส่งมอบให้บัณฑิต มทร.พระนคร ครั้งที่ 36 ปีการศึกษา 2564

Posted on

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดเตรียมปริญญาบัตร เหรียญเกียรตินิยม เตรียมความพร้อมเข้าสู่สายพานเพื่อส่งมอบให้บัณฑิต มทร.พระนคร วันที่ 2 มีนาคม 2566 ผอ.รุ่งฤดี ตรงต่อศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ นำทีมผู้ดำเนินงานแผนกจัดทำปริญญาบัตรฯ จาก สวท. จัดเตรียมและลำเลียงปริญญาบัตร เหรียญเกียรตินิยม ตามลำดับแถวและที่นั่งของดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต เตรียมความพร้อมเข้าสู่สายพาน เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่าน ในพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564 มทร.พระนคร ในวันที่ 3 มีนาคม 2566 (รอบเช้า) ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ทั้งนี้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร ขอแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 และขอให้ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ตรวจสอบรายชื่อ (แยกแถวและลำดับที่นั่ง) ที่เว็บไซต์ https://bit.ly/3Y6ma4L หรือสแกน […]

การรับปริญญา

ปฏิบัติการคุมเข้มป้องกันโควิด-19 สร้างความเชื่อมั่นให้บัณฑิต

Posted on

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปฏิบัติการคุมเข้มป้องกันโควิด-19 สร้างความเชื่อมั่นให้บัณฑิต มทร.พระนคร เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ผอ.รุ่งฤดี ตรงต่อศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ ปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นำทีมผู้ดำเนินงานแผนกจัดทำปริญญาบัตรฯ จาก สวท. เตรียมความพร้อมนำปริญญาบัตร ปกปริญญาบัตรและ เหรียญเกียรตินิยม ที่ผ่านการอบฆ่าเชื้อป้องกันโควิด-19 ณ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ปีการศึกษา 2564 แก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งจะมีพิธีมอบปริญญาบัตร ในวันที่ 3 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือบัณฑิตการ์ดอย่าตก การใช้ชีวิตประจำวัน ยังต้องสวมใส่หน้ากาก ล้างมือบ่อย ๆ และปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของบัณฑิต คณาจารย์ และทุกคน

การรับปริญญา

ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตเข้ารับปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 36 ปีการศึกษา 2564

Posted on

สามารถค้นหารายชื่อ/ดูกำหนดการ/ดูผังงานมอบปริญญาบัตร ได้ที่ https://regis.rmutp.ac.th/?p=9701

การรับปริญญา

พิธีมอบปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564

Posted on

หมายเหตุ** ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับงานพิธีมอบปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ที่ เพจสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร https://www.facebook.com/OREGRMUTP สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02 665 3777 ต่อ 6316 หรือ 6318 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร