การรับปริญญากำหนดการรับปริญญาข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการรับใบปริญญาบัตร สำหรับผู้ไม่เข้าร่วมพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ปีการศึกษา 2564

กำหนดการรับใบปริญญาบัตร
สำหรับผู้ไม่เข้าร่วมพิธีมอบปริญญาบัตร
ครั้งที่ 36 ปีการศึกษา 2564
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กรณีรับใบปริญญาบัตรด้วยตนเอง เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ (พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) และสามารถรับใบปริญญาบัตรได้ตั้งแต่
วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป เวลา 08:30 – 16:30 น.
ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารรพี ชั้น 4 ศูนย์เทเวศร์ (ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ)

กรณีที่ไม่สามารถมารับด้วยตนเองได้ สามารถมอบอำนาจให้บิดา มารดา หรือญาติ มารับแทนได้ โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้
1. หนังสือมอบอำนาจ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มจาก QR Code (ดังรูป)
หรือที่ลิงก์ https://onestopservice.ditp.go.th/download/file/3_Power_of_Attorney_form.pdf
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบัณฑิต (พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา หรือญาติ ผู้ที่มารับแทน
(พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร
02 665 3777 ต่อ 6316,6318