KM

การประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเด่นและหน่วยงานดีเด่นด้านการจัดการความรู้ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2/2566

Posted on

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ดร.คมเขต เพ็ชรรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเด่นและหน่วยงานดีเด่นด้านการจัดการความรู้ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมเทเวศร์ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยคณะอนุกรรมการฯร่วมกันพิจารณาการนำเสนอผลงานบุคคลดีเด่นและหน่วยงานดีเด่นด้านการจัดการความรู้ ประจำปี 2566 ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทวิชาการ ประเภทสนับสนุน และประเภทหน่วยงาน ซึ่งมหาวิทยาลัย จะประกาศผลการคัดเลือกบุคคลดีเด่นและหน่วยงานดีเด่นด้านการจัดการความรู้ ประจำปี 2566 ในวันที่ 1 ธันวาคม นี้

KM

ขอเชิญเข้าร่วมส่งผลงานเพื่อคัดเลือกบุคคลดีเด่นและหน่วยงานดีเด่นด้านการจัดการความรู้ ประจำปี 2566

Posted on

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอเชิญเข้าร่วมส่งผลงานเพื่อคัดเลือกบุคคลดีเด่นและหน่วยงานดีเด่นด้านการจัดการความรู้ ประจำปี 2566 รับสมัครระหว่างวันที่ 12 – 30 ต.ค. 2566 ดาวน์โหลด ประกาศ หรือใบสมัครได้ตามลิงก์นี้ : https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1QvSg_rrHXXgj3tO1k-R6drbrPBAdTFnC • ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การคัดเลือกบุคคลดีเด่นและหน่วยงานดีเด่นด้านจัดการความรู้ ประจำปี 2566 • ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการและสถานที่ • ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านการจัดการความรู้ ประจำปี 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 6226 นายอนุสรณ์ เฉื่อยฉ่ำ

KM

โครงการบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสกัดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน”

Posted on

สวท. จัดกิจกรรมแนะวิธีสกัดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการต้นแบบการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.)ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กิจกรรมในโครงการเป็นการบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสกัดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน” ถ่ายทอดความรู้โดยอาจารย์สุรีพันธุ์ เสนานุช ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการค้นหาองค์ความรู้หรือทักษะที่เชี่ยวชาญที่ฝังอยู่ในตัวบุคคลผู้ปฏิบัติงาน ทำให้เป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง เกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดีให้ผู้อื่นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ สามารถพัฒนาตนเอง และงานในหน้าที่ นำพามหาวิทยาลัยสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป

KM

องค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดี รูปแบบหนังสือไร้กระดาษที่มีชีวิต eBook ในโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Posted on

งานประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เผยแพร่องค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดี รูปแบบหนังสือไร้กระดาษที่มีชีวิต eBook ผสานร่วมกับสื่อวีดิทัศน์ มีองค์ความรู้จำนวน 13 เรื่อง จากผู้มีองค์ความรู้ 15 ท่าน ในโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สามารถเข้าถึงได้ฟรีที่ คลังความรู้ของมหาวิทยาลัย RMUTP iKnowledge https://rmutp.shortcm.li/goodprac66 ขอเชิญผู้สนใจร่วมสร้างความสุขด้วยการเป็นผู้ให้และแบ่งปันความรู้ สร้างวัฒนธรรมความใฝ่รู้ Happy Brain ภายในมหาวิทยาลัย ด้วยสื่อความรู้ในรูปแบบ eBook

KM

โครงการต้นแบบการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เรื่อง “การสกัดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน”

Posted on

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วม โครงการต้นแบบการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เรื่อง “การสกัดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้ อาจารย์สุรีพันธุ์ เสนานุช ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

KM

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร ครั้งที่ 1/2566

Posted on

งานประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารรพีพัฒนศักดิ์ นางสาวรุ่งฤดี  ตรงต่อศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับมอบหมายจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งในที่ประชุมได้ร่วมกัน พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการและดำเนินงานจัดการความรู้ในองค์กร การจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ และมาตรการการจัดการความรู้ และกำหนดแผนการจัดการความรู้โดยมีคณะและหน่วยงานร่วมกันพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการดำเนินงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป

KM

เปิดตัว คลังความรู้ หมวด”คู่มือการปฏิบัติงาน” มทร.พระนคร RMUTP iKnowledge

Posted on

งานประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปิดตัวคลังความรู้ หมวด “คู่มือการปฏิบัติงาน” ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยเป็นการรวบรวมคู่มือที่ได้รับการเผยแพร่ของบุคลากรในการปฏิบัติงานจากไฟล์ PDF มาจัดทำเป็นeBook ไว้ในคลังความรู้ RMUTP iKnowledge คลังความรู้ หมวด”คู่มือการปฏิบัติงาน”มทร.พระนคร สามารถเข้าถึงได้ฟรีที่ คลังความรู้ของมหาวิทยาลัย RMUTP iKnowledge https://rmutp.shortcm.li/workmanual ทั้งนี้ ยังมีหมวดความรู้อื่นๆตามประเภทเนื้อหา ที่พร้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เช่น ตำรา บทความวิชาการ บทความวิจัย ฯให้เป็นพื้นที่ความรู้แก่ผู้สนใจ ขอเชิญร่วมสร้างความสุขด้วยการเป็นผู้ให้และแบ่งปันความรู้ สร้างวัฒนธรรมความใฝ่รู้ Happy Brain ภายในมหาวิทยาลัย ด้วยสื่อความรู้รูปแบบ eBook สอบถามเพิ่มเติมที่ งานประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร