Uncategorized

สถิติผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

สถิติผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

 

• สถิติผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2563
• สถิติผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ปีการศึกษา 2563
• สถิติผู้สำเร็จการศึกษาตกค้าง ปีการศึกษา 2563