Uncategorized

สถิติผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 (สำหรับตรวจประกันคุณภาพภายใน)

Posted

สถิติผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564

(สำหรับตรวจประกันคุณภาพภายใน)

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565

• สถิติผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2564
• สถิติผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ปีการศึกษา 2564
• สถิติผู้สำเร็จการศึกษาตกค้าง ปีการศึกษา 2564