ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางประมาณการรายรับฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ตารางประมาณการรายรับค่าลงทะเบียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

• ตารางประมาณการรายรับค่าลงทะเบียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (V3.2 ข้อมูล ณ วันที่ 5 ก.ค.65)
[ปรับแก้ตามหนังสือคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และคณะบริหารธุรกิจ]
• สถิตินักศึกษาคงอยู่ ภาคการศึกษาที่ 1/2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิ.ย.65) [สำหรับดูจำนวนนักศึกษา]