ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการประเมินการเรียนการสอนตามรายวิชา แยกหลักสูตร ปีการศึกษา  2564

ผลการประเมินการเรียนการสอนตามรายวิชา แยกหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา  2564

คณะ/ประเภทวิชา
แยกหลักสูตร
แยกแขนงวิชา
• คณะศิลปศาสตร์
PDF
EXCEL
• คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
PDF
EXCEL
• คณะบริหารธุรกิจ
PDF
EXCEL
• คณะวิศวกรรมศาสตร์
PDF
EXCEL
• คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
PDF
EXCEL
PDF
EXCEL
• คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
PDF
EXCEL
PDF
EXCEL
• คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
PDF
EXCEL
• คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
PDF
EXCEL
PDF
EXCEL
• คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
PDF
EXCEL
• ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
PDF
EXCEL
• ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
PDF
EXCEL

**หมายเหตุ**
ค่าคะแนนเฉลี่ยเป็นค่าคะแนนเฉลี่ยจากการประเมินการเรียนการสอนทั้ง 3 ด้าน(ด้านผู้เรียน,ด้านผู้สอน และด้านการเรียนการสอนออนไลน์) ของนักศึกษาในหลักสูตรเท่านั้น