Uncategorized

สถิติผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (สำหรับตรวจประกันคุณภาพภายใน)

สถิติผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

(สำหรับตรวจประกันคุณภาพภายใน)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

• สถิติผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2563
• สถิติผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ปีการศึกษา 2563
• สถิติผู้สำเร็จการศึกษาตกค้าง ปีการศึกษา 2563