Uncategorized

สถิติผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564

สถิติผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564

 

• สถิติผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2564
• สถิติผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 (ในระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด)
• สถิติผู้สำเร็จการศึกษาตกค้าง ปีการศึกษา 2564