ประชุมกรรมการประจำสำนัก

ครั้งที่ 2/2565

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ 2/2565
ณ ห้องประชุมกองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ ชั้น 5 อาคารรพี
ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น.

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นประธานในที่ประชุม
พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินกิจการต่าง ๆ
ภายในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน