งานหลักสูตรประกันคุณภาพ

จำนวนสรุปนักศึกษาสำหรับ มคอ.7 ปีการศึกษา 2561

จำนวนสรุปนักศึกษาสำหรับ มคอ.7 ปีการศึกษา 2561 V.2

อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2562

(รวมผู้สำเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561)

• คณะศิลปศาสตร์
PDF
EXCEL
• คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
PDF
EXCEL
• คณะบริหารธุรกิจ
PDF
EXCEL
• คณะวิศวกรรมศาสตร์
PDF
EXCEL
• คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
PDF
EXCEL
• คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
PDF
EXCEL
• คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
PDF
EXCEL
• คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
PDF
EXCEL
• คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
PDF
EXCEL
• ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
PDF
EXCEL
• ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
PDF
EXCEL