ประกาศ,ระเบียบ,คำสั่งแต่งตั้ง

ตารางประมาณการรายรับจากค่าลงทะเบียน ประจำปีงบประมาณ 2562

** หมายเหตุ ** อ่านก่อนทำการ Download ผู้ที่ใช้ โปรแกรม Google Chrome ในการดาวน์โหลดข้อมูลจะถูกจัดเก็บอัตโนมัติที่
C:\Documents and Settings\ (**user**) \My Documents\Downloads(Windows XP) ,
C:\User\ (**user**)\Documents\Download

ตารางประมาณการรายรับจากค่าลงทะเบียน ประจำปีงบประมาณ 2562

• ตารางประมาณการรายรับจากค่าลงทะเบียน ประจำปีงบประมาณ 2562 (V2.9)
[อัพเดท 4 ก.ค.61 แก้ไขจำนวนนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ]
• สถิตินักศึกษาปัจจุบัน แยกคณะ สาขา ชั้นปี เพศ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิ.ย.61 [สำหรับประมาณการค่าลงทะเบียนเท่านั้น]
• แผนรับนักศึกษา และจำนวนนักศึกษาใหม่รายงานตัว ปีการศึกษา 2561