Uncategorized

สถิติผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561

สถิติผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561

• สถิติผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2561
• สถิติผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
• สถิติผู้สำเร็จการศึกษาตกค้าง ปีการศึกษา 2561