Uncategorized

สถิติผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561

สถิติผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561

ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2562

**จำนวนผู้สำเร็จภาคฤดูร้อนเป็นจำนวนผู้สำเร็จที่อยู่ในระหว่างรอสภาฯอนุมัติ**

• สถิติผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 พ.ค.62)
• สถิติผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 พ.ค.62)
• สถิติผู้สำเร็จการศึกษาตกค้าง ปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 พ.ค.62)
• สถิติผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 พ.ค.62)
• สถิติผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 พ.ค.62)
• สถิติผู้สำเร็จการศึกษาตกค้าง ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 พ.ค.62)
• สถิติผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 พ.ค.62)
• สถิติผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 พ.ค.62)
• สถิติผู้สำเร็จการศึกษาตกค้าง ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 พ.ค.62)