Uncategorized

ตารางประมาณการรายรับค่าลงทะเบียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563

ตารางประมาณการรายรับค่าลงทะเบียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563

• ตารางประมาณการรายรับค่าลงทะเบียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 (V2.1 ข้อมูล ณ วันที่ 10 ก.ค.62)
[ปรับแก้ข้อมูลของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะบริหารธุรกิจ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนตามที่ได้รับแจ้ง]
• สถิติจำนวนแผนรับ สมัคร-รับไว้ ปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิ.ย.62) [สำหรับดูจำนวนแผนรับ]
• สถิตินักศึกษาคงอยู่ ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิ.ย.62) [สำหรับดูจำนวนนักศึกษา]