Uncategorized

สถิติผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562

สถิติผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562

• สถิติผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2562
• สถิติผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ปีการศึกษา 2562
• สถิติผู้สำเร็จการศึกษาตกค้าง ปีการศึกษา 2562