แบบฟอร์ม สมอ.

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (สมอ.)
** หมายเหตุ ** อ่านก่อนทำการ Download ผู้ที่ใช้ โปรแกรม Google Chrome ในการดาวน์โหลดข้อมูลจะถูกจัดเก็บอัตโนมัติที่ My DocumentsDownloads
 

แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

 

แบบรายงานข้อมูลการดำเนินงานหลักสูตรประจำภาคการศึกษา

 

แบบฟอร์มการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร