คุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ. รับรอง

• คุณวุฒิและรายวิชาชีพครู
ที่ ก.ค.ศ รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู
คุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ. รับรองหลังวันที่ 6 กันยายน 2554
http://qual55p.otepc.go.th/view_university_list.php

หมายเหตุ    ค้นหาที่ >>  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร