หลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษาของ มทร.พระนคร

6.คณะวิศวกรรมศาสตร์
– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
     – สมอ.08 เพิ่มเติมคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
     – สมอ.08 ปรับแก้แผนการศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระ
– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
     – สมอ.08 เพิ่มเติมคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
     – สมอ.08 เปลี่ยนอาจารย์ประจำหลักสูตร
– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
     – สมอ.08 เปลี่ยนประธานหลักสูตร และปรับปรุงแผนการเรียน
     – สมอ.08 ปรับปรุงแผนรับนักศึกษา
     – สมอ.08 แก้ไขรายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่
     – สมอ.08 ปรับปรุงแผนการศึกษา
– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบำรุงรักษา
– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์
– หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ