การรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร

ดาวน์โหลดหน้าปกหลักสูตร
** หมายเหตุ ** อ่านก่อนทำการ Download ผู้ที่ใช้ โปรแกรม Google Chrome ในการดาวน์โหลดข้อมูลจะถูกจัดเก็บอัตโนมัติที่ My Documents/Downloads
 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

 

คณะบริหารธุรกิจ

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

คณะศิลปศาสตร์

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น