บุคลากรภายใน สวท.

ผู้บริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผศ.สุขุมาล หวังวณิชพันธ์ุ

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6300
Email : sukumal.w@rmutp.ac.th

ผศ.สุขจิตร ตั้งเจริญ

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
(กลุ่มทะเบียนและประมวลผล , กลุ่มบัณฑิตศึกษา)
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6400
Email : sukjit.t@rmutp.ac.th

นางสาวนฤดี สมิทธ์ปรีชา

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
(กลุ่มวิชาการ)
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6400

นางสาวกมลภัทร นวานุช

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
(ฝ่ายบริหารและแผน)
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6406

ดร.มนตรี บุญเรืองเศษ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สำนักงานผู้อำนวยการ

นางณิชกมล ยมนา

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6408
Email : nidchakamol.y@rmutp.ac.th

งานบริหารทั่วไป

นางสาวรพีพร จักษุบท

หัวหน้างานบริหารทั่วไป
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6302
Email : rapeeporn.ch@rmutp.ac.th

นางสาวปิยาณี จินาพันธ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6635
Email : piyanee.j@rmutp.ac.th

งานสารบรรณ

นางจินตนา มีสานุ

พนักงานธุรการ 4
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6407

นางสาวพัชรียา แสนทวีสุข

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6407

นางสาวชวัลลักษณ์ รุ่งเรือง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6407

กลุ่มทะเบียนและประมวลผล

นางสาวละมัย บุตรลพ

หัวหน้ากลุ่มทะเบียนและประมวลผล
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6308
Email : lamai.b@rmutp.ac.th

งานทะเบียนสายที่ 1

นางสาวบุญวิภา ธนะโชติ

หัวหน้างานทะเบียนสายที่ 1
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6307
Email : boonvipa.t@rmutp.ac.th

นางสาวธัญศิริ ตาเย็น

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6303
Email : thansiri.t@rmutp.ac.th

นางสาวณัฐฐิรา บุญสมพงษ์

นักวิชาการศึกษา
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6303

งานทะเบียนสายที่ 2

นางสาวจริยา สุดกระโทก

หัวหน้างานทะเบียนสายที่ 2
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6305
Email : jariya.s@rmutp.ac.th

นางสาวไรวินทร์ ธราสินรวีจรัส

นักวิชาการศึกษา
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6308
Email : pantipa.m@rmutp.ac.th

นางสาวสาวิณี เผื่อนโชติ

นักวิชาการศึกษา

งานทะเบียนสายที่ 3

นางสาวสุรีย์พร รอดทอง

หัวหน้างานทะเบียนสายที่ 3
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6306

นางสาวอุมาพร เสือจำศิล

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6304
Email : aumaporn.s@rmutp.ac.th

นางสาวเทียมแข เอี่ยมในวงษ์

นักวิชาการศึกษา
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6306
Email : tiamkhae.n@rmutp.ac.th

นางสาวรัตนวลี พูลทอง

นักวิชาการศึกษา
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6304

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายชยากร พจมานพิมล

หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6409
Email : chayakorn.p@rmutp.ac.th

นายคเณศ เจ๊ะแล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6636
Email : khanate.j@rmutp.ac.th

นายปิโยรส เทพรส

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6409
Email : piyoros.t@rmutp.ac.th

กลุ่มวิชาการ

นางสาวอรอนงค์ งามวิไล

หัวหน้ากลุ่มวิชาการ
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6403

งานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

นายวิลาส วิถีไพร

หัวหน้างานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6404

นางสาวรัตติณัฎฐ์ อังสนุ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6403

นางสาวเพ็ญนภา รักษ์มณี

นักวิชาการศึกษา
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6403

งานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

นางสาวทัศนีย์ ลายลิขิต

หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6402

นางสาววรางคณา อมรแก้ว

นักวิชาการศึกษา
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6402

งานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นายคุมพล เอี่ยมในวงษ์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6405

กลุ่มบัณฑิตศึกษา

นายโชคอนันต์ วงศ์พานิช

หัวหน้ากลุ่มบัณฑิตศึกษา
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6406

งานทะเบียนบัณฑิตศึกษา

นายชรัมภ์ ตันสุวัฒน์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6406

งานขอสำเร็จการศึกษา

นางสาวรุ่งฤดี ตรงต่อศักดิ์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6406