บุคลากรภายใน สวท.

ผู้บริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นายมนตรี รัตนวิจิตร

ผู้อำนวยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6300
Email : montree.r@rmutp.ac.th

นายพงศกร หิรัญโรจน์

รองผู้อำนวยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
(กลุ่มทะเบียนและประมวลผล , กลุ่มบัณฑิตศึกษา)
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6301
Email : pongsakorn@rmutp.ac.th

นางสาวรุ่งฤดี ตรงต่อศักดิ์

รองผู้อำนวยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
(กลุ่มวิชาการ)
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6400
Email : @rmutp.ac.th

ผศ.สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์

รองผู้อำนวยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
(ฝ่ายบริหารและแผน)
โทร. 02-665-3777 ต่อ
Email : @rmutp.ac.th

นางณิชกมล ยมนา

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6400
Email : nidchakamol.y@rmutp.ac.th

สำนักงานผู้อำนวยการ

นางณิชกมล ยมนา

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
โทร. 02-665-3777 ต่อ
Email : @rmutp.ac.th

งานบริหารทั่วไป

นายสืบพงศ์ สนามทอง

หัวหน้างานบริหารทั่วไป
โทร. 02-665-3777 ต่อ
Email : @rmutp.ac.th

นางจินตนา มีสานุ

พนักงานธุรการ 4
โทร. 02-665-3777 ต่อ
Email : @rmutp.ac.th

นายนภู จ้างประเสริฐ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร. 02-665-3777 ต่อ
Email : @rmutp.ac.th

นางสาวปิยาณี จินาพันธ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร. 02-665-3777 ต่อ
Email : @rmutp.ac.th

นางสาวรพีพร จักษุบท

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร. 02-665-3777 ต่อ
Email : @rmutp.ac.th

นางสาวพัชรียา แสนทวีสุข

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 02-665-3777 ต่อ
Email : @rmutp.ac.th

นางสาวนวพร วิโรจน์ศิรศักดิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 02-665-3777 ต่อ
Email : @rmutp.ac.th

กลุ่มทะเบียนและประมวลผล

นางสาวละมัย บุตรลพ

หัวหน้ากลุ่มทะเบียนและประมวลผล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
โทร. 02-665-3777 ต่อ
Email : @rmutp.ac.th

งานทะเบียนสายที่ 1

นางสาวบุญวิภา ธนะโชติ

หัวหน้างานทะเบียนสายที่ 1
โทร. 02-665-3777 ต่อ
Email : @rmutp.ac.th

นางสาวธัญศิริ ตาเย็น

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. 02-665-3777 ต่อ
Email : @rmutp.ac.th

งานทะเบียนสายที่ 2

นางสาวจริยา สุดกระโทก

หัวหน้างานทะเบียนสายที่ 2
โทร. 02-665-3777 ต่อ
Email : @rmutp.ac.th

นางสาวพรรณทิภา มลิลาวรรณ

นักวิชาการศึกษา
โทร. 02-665-3777 ต่อ
Email : @rmutp.ac.th

นางสาวกมลวรรณ กาญจนไพศาสตร์

นักวิชาการศึกษา
โทร. 02-665-3777 ต่อ
Email : @rmutp.ac.th

งานทะเบียนสายที่ 3

นางสาวสุรีย์พร รอดทอง

หัวหน้างานทะเบียนสายที่ 3
โทร. 02-665-3777 ต่อ
Email : @rmutp.ac.th

นางสาวอุมาพร เสือจำศิล

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. 02-665-3777 ต่อ
Email : @rmutp.ac.th

นางสาวเทียมแข เอี่ยมในวงษ์

นักวิชาการศึกษา
โทร. 02-665-3777 ต่อ
Email : @rmutp.ac.th

นางสาวรัตนวลี พูลทอง

นักวิชาการศึกษา
โทร. 02-665-3777 ต่อ
Email : @rmutp.ac.th

นางรัชฏาภา เสนีเศรษฐ

พนักงานธุรการ 4
โทร. 02-665-3777 ต่อ
Email : @rmutp.ac.th

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายคเณศ เจ๊ะแล

หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 02-665-3777 ต่อ
Email : @rmutp.ac.th

นายชยากร พจมานพิมล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
โทร. 02-665-3777 ต่อ
Email : @rmutp.ac.th

นายปิโยรส เทพรส

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
โทร. 02-665-3777 ต่อ
Email : @rmutp.ac.th

กลุ่มวิชาการ

นางสาวรุ่งฤดี ตรงต่อศักดิ์

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (กลุ่มวิชาการ)
หัวหน้ากลุ่มวิชาการ
โทร. 02-665-3777 ต่อ
Email : @rmutp.ac.th

งานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

นางสาวอรอนงค์ งามวิไล

หัวหน้างานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
โทร. 02-665-3777 ต่อ
Email : @rmutp.ac.th

นายวิลาส วิถีไพร

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. 02-665-3777 ต่อ
Email : @rmutp.ac.th

นางสาวรัตติณัฎฐ์ อังสนุ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. 02-665-3777 ต่อ
Email : @rmutp.ac.th

นางสาวเพ็ญนภา รักษ์มณี

นักวิชาการศึกษา
โทร. 02-665-3777 ต่อ
Email : @rmutp.ac.th

งานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

นางสาวทัศนีย์ ลายลิขิต

หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ
โทร. 02-665-3777 ต่อ
Email : @rmutp.ac.th

นางสาววรางคณา อมรแก้ว

นักวิชาการศึกษา
โทร. 02-665-3777 ต่อ
Email : @rmutp.ac.th

งานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางสาวทัศนีย์ ลายลิขิต

หัวหน้างานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
โทร. 02-665-3777 ต่อ
Email : @rmutp.ac.th

นายคุมพล เอี่ยมในวงษ์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. 02-665-3777 ต่อ
Email : @rmutp.ac.th

กลุ่มบัณฑิตศึกษา

นางสาวกมลภัทร นวานุช

หัวหน้ากลุ่มบัณฑิตศึกษา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักฯ
โทร. 02-665-3777 ต่อ
Email : @rmutp.ac.th

งานทะเบียนบัณฑิตศึกษา

นายชรัมภ์ ตันสุวัฒน์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. 02-665-3777 ต่อ
Email : @rmutp.ac.th

งานขอสำเร็จการศึกษา

นายโชคอนันต์ วงศ์พานิช

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. 02-665-3777 ต่อ
Email : @rmutp.ac.th