แบบฟอร์มรายงานข้อมูลหลักสูตร (มคอ.01 – มคอ.06)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (มคอ.)
** หมายเหตุ ** อ่านก่อนทำการ Download ผู้ที่ใช้ โปรแกรม Google Chrome ในการดาวน์โหลดข้อมูลจะถูกจัดเก็บอัตโนมัติที่ My Documents\Downloads
 

แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)
มคอ.01 ระดับอนุปริญญา
มคอ.02 ระดับปริญญาตรี
มคอ.03 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
มคอ.04 ระดับปริญญาโท
มคอ.05 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
มคอ.06 ระดับปริญญาเอก
แบบฟอร์มการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร