” โครงการอบรมสัมมนา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน “

โครงการ Active Learning : อุดมศึกษาสิกขาภิวัฒน์ มทร.พระนคร ระยะที่ 3 วันที่ 13 – 15 พฤษภาคม 2562

โครงการสัมมนา เรื่อง “คิด ทดลอง ออกแบบเชิงนวัตกรรม” (Design Thinking for Innovation) ระหว่างวันที่ 27 - 28 เมษายน 2562

โครงการ การพัฒนาสมรรถนะและประสิทธิภาพของวิชาชีพอาจารย์ ด้วยกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ วันที่ 1 เมษายน 2562

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพด้วย Technology Enhanced Learning ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 และระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2562