มาตรฐานภาระงานทางวิชาการ

IMG_3930

มาตรฐานภาระงานทางวิชาการ

** หมายเหตุ ** อ่านก่อนทำการ Download ผู้ที่ใช้ โปรแกรม Google Chrome ในการดาวน์โหลดข้อมูลจะถูกจัดเก็บอัตโนมัติที่ My Documents\Downloads

• ประกาศ มหาวิทยาลัย เรื่อง รายละเอียดภาระงานทางวิชาการ
• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ
• แบบติดตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ
• คำชี้แจงมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ
• ประกาศฯ เรื่อง เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ ประจำปี พ.ศ.2559

• หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2560