Uncategorized

ประกาศวันสอนชดเชยและเปลี่ยนแปลงกำหนดการปฏิทินการศึกษาปี 2556

Posted on

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลพระนคร ี ได้กําหนดปฏิทินการศึกษาประจําปี การศึกษา 2556 ให้มีการเรียนการสอนไปแล้วนั้น เนื่ องจากสถานการณ์บ้านเมืองไม่ปกติ ทําให้การเดินทาง ของนักศึกษาในการมาเรียนมีความยากลําบาก และที่สําคัญมหาวิทยาลัยคํานึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษา และบุคลากรทุกคน มหาวิทยาลัยจึงประกาศให้มีการหยุดการเรียนการสอนในวันที่ 11-12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556, วันที่ 25-29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 และวันที่ 2,3,4,6,9 ธันวาคม พ.ศ. 2556 รวมเป็นเวลา 12 วัน ทั้ง 9 คณะ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน และการจดกั ิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา ได้ดําเนินการบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัยจึงประกาศกําหนดวันสอนชดเชยและกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา ดังน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ Click! สำหรับนักศึกษาภาคสมทบ Click!

Uncategorized

กำหนดการรายงานตัว ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (โควตา สำรอง) ปีการศึกษา 2557

Posted on

กำหนดการรายงานตัว ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (โควตา สำรอง) ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2556 รายงานตัวและชำระเงิน ณ ห้อง OneStop Service ชั้น 1 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียด สอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์ 02-282-9009 ต่อ 6409 และ 02-281-9877 http://www.facebook.com/RmutpFB

Uncategorized

ประกาศการส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์-การค้นคว้าอิสระ

Posted on

ตามข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 ข้อ 15.4 ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ / การค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ที่จัดพิมพ์ตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด

Uncategorized

ประกาศงดการเรียนการสอนในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556

Posted on

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยฯ ขอประกาศหยุดการเรียนการสอนของนักศึกษา และการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกศูนย์ ทุกคณะ ในวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2556 เป็นเวลา 1 วัน

Uncategorized

ประกาศด่วน! เลื่อนกำหนดการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประเภทโควตา

Posted on

ประกาศเลื่อนกำหนดการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประเภทโควตาประจำปีการศึกษา 2557 จากเดิมวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2556 เป็นวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2556 แทน ส่วนกำหนดการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประเภทโควตา ในวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ยังคงยึดตามกำหนดการเดิม จึงแจ้งให้ทราบ 10 พฤศจิกายน 2556

Uncategorized

แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2550

Posted on

แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน  พ.ศ. 2550

Uncategorized

แจ้งรายละเอียด แผนการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2557 และ ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพตำราหรือหนังสือ

Posted on

กลุ่มงานวิชาการ แจ้งรายละเอียด  แผนการฝึกอบรม / สัมมนา ประจำปีงบประมาณ 2557 กลุ่มงานวิชาการ ( WORD ) อ่านต่อ / ดาวน์โหลด ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพตำราหรือหนังสือและการจ่ายค่าตอบแทน ( PDF ) อ่านต่อ / ดาวน์โหลด

Uncategorized

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ (โควตา) ประจําปีการศึกษา 2557

Posted on

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ (โควตา) ประจําปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Uncategorized

แจ้งรายละเอียด หลักเกณฑ์ – สำนักพิมพ์ การประเมินคุณภาพตำราหรือหนังสือ

Posted on

หลักเกณฑ์และวิชาการประเมินคุณภาพตำราหรือหนังสือ เพื่อเป็นการสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาผลงานทางวิชาการให้มีคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพตำราหรือหนังสือเพื่อการรับรองคุณภาพผลงานวิชาการ – ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพตำราหรือหนังสือ สำนักพิมพ์ที่มีกระบวนการพิจารณาประเมินคุณภาพตำราหรือหนังสือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเป็นการสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาผลงานทางวิชาการให้มีคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เห็นสมควรประกาศรายชื่อสำนักพิมพ์ ดังต่อไปนี้ – ประกาศรายชื่อสำนักพิมพ์