ติดต่อ สวท.

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ศูนย์เทเวศร์
399  ถนนสามเสน  แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300
Email : register@rmutp.ac.th
อาคารรพี ชั้น 4
หน่วยงานภายใน ประกอบไปด้วย
สำนักงานผู้อำนวยการ งานทะเบียนการศึกษา งานตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6303 ถึง 6314 (ในวันและเวลาราชการ)
อาคารรพี ชั้น 5
หน่วยงานภายใน ประกอบไปด้วย
งานพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมวิชาการ งานประกันคุณภาพและการจัดการความรู้
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6303 ถึง 6314 (ในวันและเวลาราชการ)
อาคารรพี ชั้น 5A
หน่วยงานภายใน ประกอบไปด้วย
งานบริหารทั่วไป
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6303 ถึง 6314 (ในวันและเวลาราชการ)

 

ห้อง One Stop Service

ชั้น 1   อาคาร 1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ศูนย์เทเวศร์

วันและเวลาทำการ :

(ปิดทำการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯปิดที่ทำการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19)