บุคลากรภายใน สวท.

ผู้บริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นางสาวรุ่งฤดี ตรงต่อศักดิ์

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6300
Email : rungrudee.p@rmutp.ac.th

ผศ. กมลทิพย์ วัฒกีกำธร

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
(ฝ่ายทะเบียนและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
Email :

นางสาวจันจิรา จันทยานี

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
(ฝ่ายบริหารและแผน)
Email :

ผศ.ดร. กุลธิดา สายพรหม

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
(ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ)
Email :

นางสาวละมัย บุตรลพ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6308
Email : lamai.b@rmutp.ac.th

นายชยากร พจมานพิมล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6409
Email : chayakorn.p@rmutp.ac.th

นายวิลาส วิถีไพร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Email : wilas.w@rmutp.ac.th

สำนักงานผู้อำนวยการ

นางณิชกมล ยมนา

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6408
Email : nidkamol.y@rmutp.ac.th

งานบริหารทั่วไป

นางสาวรพีพร จักษุบท

หัวหน้างานบริหารทั่วไป
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6315
Email : rapeeporn.ch@rmutp.ac.th

นางสาววรางคณา อมรแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6635
Email : warangkana.a@rmutp.ac.th

นางสาวรัตนวลี พูลทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร. 02-665-3777 ต่อ 8190
Email : rattanavalee.p@rmutp.ac.th

นางสาวอทัยการณ์ จันเสนา

โทร. 02-665-3777
Email :

นางทิพย์สุคนธ์ ฉวีพิศาล

โทร. 02-665-3777
Email :

นางสาวบุญยวีร์ วรเศรษฐ์ฐากุล

โทร. 02-665-3777
Email :

นางสาวลลิตา นาคจำแลง

โทร. 02-665-3777 ต่อ 6420
Email : lalita.n@rmutp.ac.th

นางสาวเพ็ญนภา รักษ์มณี

โทร. 02-665-3777 ต่อ
Email : pennapa.r@rmutp.ac.th

งานทะเบียนการศึกษา

นางสาวละมัย บุตรลพ

หัวหน้างานทะเบียนการศึกษา
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6308
Email : lamai.b@rmutp.ac.th

นางสาวจริยา สุดกระโทก

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6311
Email : jariya.s@rmutp.ac.th

นางสาวบุญวิภา ธนะโชติ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6307
Email : boonvipa.t@rmutp.ac.th

นางสาวณัฐฐิรา บุญสมพงษ์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6309
Email : nattira.b@rmutp.ac.th

นางสาวฐิติรัตน์ รัตนประพันธ์

นักวิชาการศึกษา
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6318
Email : thitirat.r@rmutp.ac.th

นางสาวไรวินทร์ ธราสินรวีจรัส

นักวิชาการศึกษา
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6317
Email : pantipa.m@rmutp.ac.th

นางสาวนาริน ภูระบัตร

นักวิชาการศึกษา
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6303
Email : narin.p@rmutp.ac.th

นางสาวเฟิร์น ดีอินทร์

นักวิชาการศึกษา
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6320
Email : fern.d@rmutp.ac.th

นางสาวอทิติยา ณ บำรุง

นักวิชาการศึกษา
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6322
Email : atitiya.n@rmutp.ac.th

งานตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา

นางสาวอุมาพร เสือจำศิล

หัวหน้างานตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6304
Email : aumaporn.s@rmutp.ac.th

นางสาวธัญศิริ ตาเย็น

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6305
Email : thanyasiri.t@rmutp.ac.th

นางสาวสุรีย์พร รอดทอง

นักวิชาการศึกษา
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6316
Email : sureeporn.r@rmutp.ac.th

นางสาวนพมาศ ไทรม้า

นักวิชาการศึกษา
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6306
Email : noppamat.s@rmutp.ac.th

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายชยากร พจมานพิมล

หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6409
Email : chayakorn.p@rmutp.ac.th

นายคเณศ เจ๊ะแล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6313
Email : khanate.j@rmutp.ac.th

นายปิโยรส เทพรส

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6314
Email : piyoros.t@rmutp.ac.th

งานบัณฑิตศึกษา

นายโชคอนันต์ วงศ์พานิช

หัวหน้างานบัณฑิตศึกษา
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6406
Email : chokanun.w@rmutp.ac.th

นายชรัมภ์ ตันสุวัฒน์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6312
Email : charum.t@rmutp.ac.th

งานพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมวิชาการ

นายวิลาส วิถีไพร

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมวิชาการ
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6404
Email : wilas.w@rmutp.ac.th

นางสาวอรอนงค์ งามวิไล

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร. 02-665-3777 ต่อ 8189
Email : onanong.n@rmutp.ac.th

นางสาวทัศนีย์ ลายลิขิต

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6402
Email : tuchsnaee.w@rmutp.ac.th

นายคุมพล เอี่ยมในวงษ์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6405
Email : kumpon.e@rmutp.ac.th

นางสาวรัตติณัฏฐ์ อังสนุ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6401
Email : rattinat.a@rmutp.ac.th

งานประกันคุณภาพและการจัดการความรู้

นายวิลาส วิถีไพร

หัวหน้างานประกันคุณภาพและการจัดการความรู้

นางสาวเจนจิรา งามมานะ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาววาสนา สังข์โพธิ์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางนพรัตน์ เหล่าวัฒนพงษ์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายวรวุฒิ บุญกล่ำ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายฉัตรชัย ศรีสม

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายอนุสรณ์ เฉื่อยฉ่ำ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ