ข่าวงานทะเบียนข่าวประชาสัมพันธ์งานทะเบียนและประมวลผล

ประชุมหารือแนวทางปฏิบัติเรื่องการตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรม

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลทิพย์ วัฒกีกำธร รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางปฏิบัติ เรื่องการตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 5
เพื่อให้การดำเนินงานตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป