ประวัติและความเป็นมา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นส่วนราชการหนึ่งในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ.2548 หมวด 1 บททั่วไป มาตรา 8 มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครอย่างมีคุณภาพ และเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ อันได้แก่ สถานศึกษาอื่น สถานประกอบการ ผู้ปกครอง นักศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

“สวท.” ส่งเสริมงานวิชาการ ให้บริการระบบทะเบียนบนฐานเทคโนโลยี
และพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตามมาตรฐานที่มีคุณภาพ

 

วิสัยทัศน์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ใช้ชื่อ สวท. เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานทะเบียนและสถิติการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่แรกเข้าจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา ทั้งระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนั้นยังทำหน้าที่ส่งเสริมงานวิชาการต่าง ๆ การดำเนินกิจการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดังนี้
 1. ดำเนินการรับนักเรียนนักศึกษาใหม่ตามหลักสูตรและแผนการรับนักเรียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
 2. ดำเนินการจัดทำระเบียนรายวิชา ตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ และการลงทะเบียนเรียนของนักเรียนนักศึกษา
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับด้านทะเบียนนักเรียนนักศึกษา ได้แก่ การจัดทำประวัติ การประเมินผล การเรียน การสำเร็จการศึกษา เป็นต้น
 4. ดำเนินการด้านประมวลผลสถิติข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนและงานวิชาการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการพัฒนาระบบโปรแกรม
 5. การพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมวิชาการ
 6. สนับสนุนการออกปฏิบัติสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา
 7. การจัดการความรู้และการผลิตสื่อความรู้และเผยแพร่
 8. การประกันคุณภาพการศึกษาและการปรับปรุงมาตรฐานของสถานศึกษา
 9. การบริการและส่งเสริมการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา
 10. การส่งเสริมและเผยแพร่การศึกษา

พันธกิจ

 • ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินการหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ยุทธศาสตร์ชาติ และบริบทที่เปลี่ยนไปของสังคมไทยและของโลก

 • ส่งเสริมการพัฒนาเทคนิควิธีการสอนของคณาจารย์ด้วยเทคโนโลยีและสื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่

 • เป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลทางการศึกษา การให้บริการระบบทะเบียนบนฐานเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 • พัฒนาการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัย มุ่งสู่นวัตกรรมการเรียนรู้

 • พัฒนาระบบการจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้มีการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในระดับสากล

นโยบาย

 1. พัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะสูงตอบโจทย์การพัฒนาประเทศในอนาคต
 2. ยกระดับการให้บริการที่มีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล (QS Stars Rating)
 3. พัฒนาเทคนิควิธีการเรียนการสอนของคณาจารย์ด้วยเทคโนโลยีและสื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่บนบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลง
 4. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนามหาวิทยาลัยสู่นวัตกรรมการเรียนรู้
 5. การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในระดับสากล
 6. บริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล
 7. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเข้าสู่สังคมดิจิทัล

เป้าหมาย

 1. เพื่อให้มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
 2. เพื่อให้คณาจารย์พัฒนาเทคนิควิธีการสอนด้วยเทคโนโลยีและสื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่
 3. เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลทางการศึกษา การให้บริการระบบทะเบียนบนฐานเทคโนโลยีที่ทันสมัย รองรับผู้ใช้บริการที่หลากหลาย
 4. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยสู่นวัตกรรมการเรียนรู้
 5. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยให้มีการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในระดับสากล

อัตลักษณ์

บุคลากรมืออาชีพ
รอบรู้
สู้งาน
เต็มใจบริการ
เชี่ยวชาญเทคโนโลยี