หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
1. คณะศิลปศาสตร์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และคหกรรม
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. คณะบริหารธุรกิจ
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์
5. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
6. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
7. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
8. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
10. สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ