งานวิชาการ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพด้วย Technology Enhanced Learning

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพด้วย Technology Enhanced Learning ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 และระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2562  ณ โรงแรม เดอะ รีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี ได้รับเกียรติจาก ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

การจัดโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษา เทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้ (Technology Enhanced Learning) และสามารถนำเทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ มาใช้จัดทำสื่อการเรียนการสอนได้

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร  ดร.วรสรวง ดวงจินดา ผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และคณะ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้เป็นอย่างมาก มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ ระยะที่ 1 วันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียดโครงการ ระยะที่ 1 ฉบับย่อ

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ ระยะที่ 2 วันที่ 30 – 31 มีนาคม 2562

รายละเอียดโครงการ ระยะที่ 2 ฉบับย่อ