บุคลากรภายใน สวท.

ผู้บริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผศ.สุขุมาล หวังวณิชพันธ์ุ

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6300
Email : sukumal.w@rmutp.ac.th

ผศ.ดร.สุขจิตร ตั้งเจริญ

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
(กลุ่มทะเบียนและประมวลผล , กลุ่มบัณฑิตศึกษา)
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6310
Email : sukjit.t@rmutp.ac.th

ดร.นฤดี สมิทธ์ปรีชา

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
(ฝ่ายบริหารและแผน)
โทร. 02-665-3777 ต่อ 8188
Email : narudee.s@rmutp.ac.th

ดร.มนตรี บุญเรืองเศษ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Email : montree.b@rmutp.ac.th

สำนักงานผู้อำนวยการ

นางณิชกมล ยมนา

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6408
Email : nidchakamol.y@rmutp.ac.th

งานบริหารทั่วไป

นางสาวรพีพร จักษุบท

หัวหน้างานบริหารทั่วไป
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6315
Email : rapeeporn.ch@rmutp.ac.th

นางสาววรางคณา อมรแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6635
Email : warangkana.a@rmutp.ac.th

นางสาวรัตนวลี พูลทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร. 02-665-3777 ต่อ 8190
Email : rattanavalee.p@rmutp.ac.th

นางสาวศุภมิษา ผลเพิ่ม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6319
Email : supamisa.p@rmutp.ac.th

งานสารบรรณ

นางสาวพัชรียา แสนทวีสุข

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6407
Email : patchreya.s@rmutp.ac.th

นางบุศรินทร์ เชิดชูพงษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6321
Email : budsarin.c@rmutp.ac.th

กลุ่มทะเบียนและประมวลผล

นางสาวละมัย บุตรลพ

หัวหน้ากลุ่มทะเบียนและประมวลผล
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6308
Email : lamai.b@rmutp.ac.th

งานทะเบียนสายที่ 1

นางสาวจริยา สุดกระโทก

หัวหน้างานทะเบียนสายที่ 1
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6311
Email : jariya.s@rmutp.ac.th

นางสาวบุญวิภา ธนะโชติ

หัวหน้าฝ่ายประกาศนียบัตรวิชาชีพ
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6307
Email : boonvipa.t@rmutp.ac.th

นางสาวนาริน ภูระบัตร

นักวิชาการศึกษา
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6303
Email : narin.p@rmutp.ac.th

นางสาวเฟิร์น ดีอินทร์

นักวิชาการศึกษา
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6320
Email : fern.d@rmutp.ac.th

งานทะเบียนสายที่ 2

นางสาวธัญศิริ ตาเย็น

หัวหน้างานทะเบียนสายที่ 2
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6305
Email : thanyasiri.t@rmutp.ac.th

นางสาวณัฐฐิรา บุญสมพงษ์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6309
Email : nattira.b@rmutp.ac.th

นางสาวไรวินทร์ ธราสินรวีจรัส

นักวิชาการศึกษา
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6317
Email : pantipa.m@rmutp.ac.th

นางสาวอทิติยา ณ บำรุง

นักวิชาการศึกษา
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6322
Email : atitiya.n@rmutp.ac.th

งานทะเบียนสายที่ 3

นางสาวสุรีย์พร รอดทอง

หัวหน้างานทะเบียนสายที่ 3
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6316
Email : sureeporn.r@rmutp.ac.th

นางสาวอุมาพร เสือจำศิล

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6304
Email : aumaporn.s@rmutp.ac.th

นางสาวฐิติรัตน์ รัตนประพันธ์

นักวิชาการศึกษา
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6318
Email : thitirat.r@rmutp.ac.th

นางสาวนพมาศ ไทรม้า

นักวิชาการศึกษา
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6306
Email : noppamat.s@rmutp.ac.th

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายชยากร พจมานพิมล

หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6409
Email : chayakorn.p@rmutp.ac.th

นายคเณศ เจ๊ะแล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6313
Email : khanate.j@rmutp.ac.th

นายปิโยรส เทพรส

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6314
Email : piyoros.t@rmutp.ac.th

กลุ่มบัณฑิตศึกษาและโครงการพิเศษ

นายโชคอนันต์ วงศ์พานิช

หัวหน้ากลุ่มบัณฑิตศึกษา
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6406
Email : chokanun.w@rmutp.ac.th

งานบัณฑิตศึกษา

นายชรัมภ์ ตันสุวัฒน์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6312
Email : charum.t@rmutp.ac.th