ติดต่อ สวท.

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ชั้น 4 และ ชั้น 5   อาคาร 1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ศูนย์เทเวศร์

399  ถนนสามเสน  แขวงวชิรพยาบาล

เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300

โทร. 02-665-3777 ต่อ 6302-6309, 6636

Fax :

Email : register@rmutp.ac.th

 

ห้อง One Stop Service

ชั้น 1   อาคาร 1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ศูนย์เทเวศร์

โทร. 02-665-3777 ต่อ 6409

วันและเวลาทำการ :

วันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ

เวลา  08.30-16.30 น.