ติดต่อ สวท.

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ชั้น 4  อาคาร 1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ศูนย์เทเวศร์

399  ถนนสามเสน  แขวงวชิรพยาบาล

เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300

โทร. 02-665-3777 ต่อ 6303 ถึง 6314 (ในวันและเวลาราชการ)

Email : register@rmutp.ac.th

 

ห้อง One Stop Service

ชั้น 1   อาคาร 1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ศูนย์เทเวศร์

วันและเวลาทำการ :

(ปิดทำการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯปิดที่ทำการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19)