คู่มือปฏิบัติงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คู่มือปฏิบัติงาน
1. คู่มือปฏิบัติงาน การจัดจ้างทำปกปริญญาบัตร เหรียญเกียรตินิยมพร้อมกล่องและใบปริญญาบัตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2. คู่มือปฏิบัติงาน ระบบการจัดตารางเรียนตารางสอน (ระบบบริการการศึกษา) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. คู่มือการปฏิบัติงาน การรับนักศึกษาเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
4. คู่มือปฏิบัติงาน การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
5. คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาและการเสนอรายชื่อขออนุมัติปริญญาของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร