ครั้งที่ 2 งานสารบรรณและขอใบรับรองเงินเดิอนออนไลน์ วันที่ 25 ตค.62

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่ห้องสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 5 เวลา 10.30-12.00 น. ใน 2 หัวข้อเรื่อง ได้แก่

  1. งานสารบรรณ โดยนางจินตนา  มีสานุ หัวหน้างานสารบรรณ และนางสาวพัชรียา แสนทวีสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  2. การขอใบรับรองเงินเดือนออนไลน์ โดย นายนภู จ้างประเสริฐ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

โดย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของสำนัก