ด้วย มทร.ธัญบุรี จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเครือข่ายสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 9 มทร.” ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2563

เรียน บุคลากร สวท.       ด้วย มทร.ธัญบุรี จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเครือข่าย      สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 9 มทร.”ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่      24 – 25 กุมภาพันธ์ 2563 ขอให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการเตรียมส่งบทความ      โดยดูรายละเอียดใน https://www.oreg.rmutt.ac.th/9rmut/หัวข้อ Conference เพื่อเขียนบทความตามรูปแบบที่กำหนดไว้

เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างวัฒนธรรม ธรรมาภิบาลสู่สังคมจากแนวคิดสู่การปฏิบัติ

    ผศ.สุขจิตร ตั้งเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และนางสาวภาวิณี จงรักษ์ นักตรวจสอบภายใน สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างวัฒนธรรม ธรรมาภิบาลสู่สังคมจากแนวคิดสู่การปฏิบัติ จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งมุ่งเน้นด้านนโยบายและการฝึกปฏิบัติเพื่อสร้างวัฒนธรรมของความสุจริตในสถาบันการศึกษา ณ ห้องภูวนาถประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้าศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 4 -6 พฤศจิกากายน 2562 ที่ผ่านมาเมื่อเร็ว ๆ นี้

ครั้งที่ 4 ขั้นตอนการจัดโครงการและการจัดการเว็ป wordpress วันที่ 15 พย.62

 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่ห้องสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 5 เวลา 15.00 น. ใน 2 หัวข้อเรื่อง ได้แก่ ขั้นตอนการจัดโครงการสัมมนา/ฝึกอบรม โดยคุณทัศนีย์  ลายลิขิต การจัดการหน้าเว็บไซด์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (WordPress) โดยคุณปิโยรส เทพรส เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของสำนัก

ครั้งที่ 3 ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลหลักสูตรฯ วันที่ 1 พย.62

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่ห้องสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 5 เวลา 11.00-12.00 น. ในหัวข้อเรื่อง ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลรายวิชา โครงสร้างหลักสูตร ข้อมูลรายวิชาบังคับก่อน ลงในระบบฐานข้อมูลหลักเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของสำนัก โดยผู้ถ่ายทอดความรู้ คือ นายชยากร  พจมานพิมล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ