ด้วย มทร.ธัญบุรี จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเครือข่ายสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 9 มทร.” ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2563

เรียน บุคลากร สวท.       ด้วย มทร.ธัญบุรี จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเครือข่าย      สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 9 มทร.”ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่      24 – 25 กุมภาพันธ์ 2563 ขอให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการเตรียมส่งบทความ      โดยดูรายละเอียดใน https://www.oreg.rmutt.ac.th/9rmut/หัวข้อ Conference เพื่อเขียนบทความตามรูปแบบที่กำหนดไว้