ครั้งที่ 4 ขั้นตอนการจัดโครงการและการจัดการเว็ป wordpress วันที่ 15 พย.62

 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ที่ห้องสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 5 เวลา 15.00 น. ใน 2 หัวข้อเรื่อง ได้แก่

  1. ขั้นตอนการจัดโครงการสัมมนา/ฝึกอบรม โดยคุณทัศนีย์  ลายลิขิต
  2. การจัดการหน้าเว็บไซด์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (WordPress) โดยคุณปิโยรส เทพรส

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของสำนัก