เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างวัฒนธรรม ธรรมาภิบาลสู่สังคมจากแนวคิดสู่การปฏิบัติ

 

 

ผศ.สุขจิตร ตั้งเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และนางสาวภาวิณี จงรักษ์ นักตรวจสอบภายใน สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างวัฒนธรรม ธรรมาภิบาลสู่สังคมจากแนวคิดสู่การปฏิบัติ จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งมุ่งเน้นด้านนโยบายและการฝึกปฏิบัติเพื่อสร้างวัฒนธรรมของความสุจริตในสถาบันการศึกษา ณ ห้องภูวนาถประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้าศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 4 -6 พฤศจิกากายน 2562 ที่ผ่านมาเมื่อเร็ว ๆ นี้