เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างวัฒนธรรม ธรรมาภิบาลสู่สังคมจากแนวคิดสู่การปฏิบัติ

    ผศ.สุขจิตร ตั้งเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และนางสาวภาวิณี จงรักษ์ นักตรวจสอบภายใน สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างวัฒนธรรม ธรรมาภิบาลสู่สังคมจากแนวคิดสู่การปฏิบัติ จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งมุ่งเน้นด้านนโยบายและการฝึกปฏิบัติเพื่อสร้างวัฒนธรรมของความสุจริตในสถาบันการศึกษา ณ ห้องภูวนาถประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้าศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 4 -6 พฤศจิกากายน 2562 ที่ผ่านมาเมื่อเร็ว ๆ นี้

ครั้งที่ 4 ขั้นตอนการจัดโครงการและการจัดการเว็ป wordpress วันที่ 15 พย.62

 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่ห้องสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 5 เวลา 15.00 น. ใน 2 หัวข้อเรื่อง ได้แก่ ขั้นตอนการจัดโครงการสัมมนา/ฝึกอบรม โดยคุณทัศนีย์  ลายลิขิต การจัดการหน้าเว็บไซด์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (WordPress) โดยคุณปิโยรส เทพรส เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของสำนัก

ครั้งที่ 3 ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลหลักสูตรฯ วันที่ 1 พย.62

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่ห้องสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 5 เวลา 11.00-12.00 น. ในหัวข้อเรื่อง ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลรายวิชา โครงสร้างหลักสูตร ข้อมูลรายวิชาบังคับก่อน ลงในระบบฐานข้อมูลหลักเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของสำนัก โดยผู้ถ่ายทอดความรู้ คือ นายชยากร  พจมานพิมล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ครั้งที่ 2 งานสารบรรณและขอใบรับรองเงินเดิอนออนไลน์ วันที่ 25 ตค.62

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่ห้องสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 5 เวลา 10.30-12.00 น. ใน 2 หัวข้อเรื่อง ได้แก่ งานสารบรรณ โดยนางจินตนา  มีสานุ หัวหน้างานสารบรรณ และนางสาวพัชรียา แสนทวีสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป การขอใบรับรองเงินเดือนออนไลน์ โดย นายนภู จ้างประเสริฐ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ โดย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Continue Reading →

ครั้งที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสูตรฯ วันที่ 4 ตค.62

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่ห้องสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 5 เวลา 15.00 น. หัวข้อเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสูตร ระดับปริญญาตรี  ผู้ถ่ายทอดความรู้ได้แก่ นางสาวอรอนงค์  งามวิไล หัวหน้ากลุ่มวิชาการ และนายวิลาส  วิถีไพร นักวิชาการศึกษา