ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเรื่อง อัตราค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาคปกติ • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาคสมทบ • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเรื่อง อัตราค่าสมัครสอบ และการจ่ายเงินค่าตอบแทนในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปในการพิธีพระราชทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก  อ.ธัญบุรีจ.ปทุมธานี โดยกำหนดการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีดังนี้ วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันฝึกซ้อมใหญ่และจุดรายงานตัว วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 (ช่วงเช้า) วันพุธที่ Read more →

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA)

ประกาศปิดเว็บไซต์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นการชั่วคราว

ประกาศปิดเว็บไซต์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนดังต่อไปนี้เป็นการชั่วคราว เนื่องจากมีปัญหาด้านการระบายความร้อนของห้องเซิฟเวอร์ เว็บไซต์ที่ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ชั่วคราว 1. ระบบทะเบียนนักศึกษาออนไลน์ (http://reg.rmutp.ac.th/) 2. ระบบรับสมัครออนไลน์ (http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp) ระยะเวลาในการปิดเว็บไซต์ประมาณ 1 วัน เมื่อทางเจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว จะเปิดให้บริการเว็บไซต์ตามปกติ ขออภัยในความไม่สะดวก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน