Uncategorized

ประกาศการลงทะเบียนขอรับเงินส่วนลดค่าจัดการศึกษาคืน ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (รอบตกค้าง)

Posted on

ประกาศให้นักเรียน/นักศึกษาที่มีรายชื่อ ดำเนินการลงทะเบียนในระบบ เพื่อรับเงินส่วนลดค่าจัดการศึกษาคืน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 (รอบตกค้าง) โดยจะต้องลงทะเบียนภายในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ดูรายชื่อ >> Click! ขั้นตอนการลงทะเบียน >> Click! ลงทะเบียนได้ที่ >> Click! หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ โทร. 02-665-3777 ต่อ 6409 (ในวันและเวลาราชการ) Email: register@rmutp.ac.th

Uncategorized

ประกาศสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ค้างชำระค่าเทอม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

Posted on

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีการขยายเวลาการชำระเงินค่าจัดการศึกษาของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จนถึงวันก่อนวันปิดภาคการศึกษาตามปฏิทินการศึกษา นั้น สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอแจ้งว่า นักเรียนนักศึกษาที่ค้างชำระค่าเทอมของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนนักศึกษาสามารถดำเนินการชำระค่าเทอมส่วนที่เหลือได้ 2 ช่องทาง คือ ชำระเงินที่งานการเงินคณะ หรือ พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสในเว็บไซต์ โดยให้นักเรียนนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา(ป.โท, ป.เอก) ชำระเงินค่าเทอมให้ครบถ้วน ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นักเรียนนักศึกษาสามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ โดยการ “เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา” > “พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน” **นักเรียนนักศึกษาที่ไม่ได้ชำระเงินค่าเทอมส่วนที่เหลือภายในระยะเวลาที่กำหนด นักเรียนนักศึกษาจะถูกถอนชื่อออกจากระบบทะเบียนนักศึกษา และผลการลงทะเบียนเรียนจะเป็นโมฆะ**

Uncategorized

แบบฟอร์มรายงานแผนรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561-2568

Posted on

เนื่องจากกองนโยบายและแผนขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนรับนักศึกษา เพื่อนำไปคำนวณเป็นค่าวัสดุการศึกษา สวท. ขอความอนุเคราะห์ให้คณะดำเนินการกรอกแผนรับนักศึกษาลงในแบบฟอร์มรายงานแผนรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561-2568 โดยสามารถ Download แบบฟอร์มได้ที่นี่ Download เมื่อคณะดำเนินการเสร็จแล้ว ให้คณะทำบันทึกข้อความยืนยันข้อมูลแผนรับและส่งไฟล์มาที่ Email : chayakorn.p@rmutp.ac.th ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2563 จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์

Uncategorized

รับสมัครคัดเลือกอาจารย์ผู้มีสื่อการเรียนการสอนดีเด่น ประจำปี 2563

Posted on

ประกาศการคัดเลือกอาจารย์ผู้มีสื่อการเรียนการสอนดีเด่น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดแบบกรอกประวัติคัดเลือกผู้มีสื่อการเรียนการสอนดีเด่น ประจำปี 2563 ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่  shorturl.at/dhkL8 หมายเหตุ : เข้าสู่ระบบโดยใช้ Email มหาวิทยาลัยฯ

Uncategorized

รับสมัครคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปี 2563

Posted on

ประกาศการคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดแบบกรอกประวัติการคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2563 ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่  shorturl.at/dhkL8 หมายเหตุ : เข้าสู่ระบบโดยใช้ Email มหาวิทยาลัยฯ

Uncategorized

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2563

Posted on

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อถวายพระภิกษุ สามเณร ที่จำพรรษา ณ วัดนรนาถสุนทริการาม ในวันที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ที่กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี กฐินพระราชทานและกฐินสามัคคี เลขที่ 880-7-45012-0 และส่งใบสำเนาโอนเงินให้กองคลัง Email : Kathin-ceremony@rmutp.ac.th หรือ Fax : 0 2665 3725 ประกาศ แบบแสดงความจำนง

Uncategorized

สถิติผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562

Posted on

สถิติผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 • สถิติผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2562 • สถิติผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 • สถิติผู้สำเร็จการศึกษาตกค้าง ปีการศึกษา 2562

Uncategorized

ประกาศลงทะเบียนขอรับเงินส่วนลดฯคืน ภาคการศึกษาที่ 1/2563

Posted on

ประกาศลงทะเบียนขอรับเงินส่วนลดฯคืน ภาคการศึกษาที่ 1/2563   ประกาศให้นักเรียน/นักศึกษาที่มีรายชื่อ ดำเนินการลงทะเบียนในระบบ เพื่อรับเงินส่วนลดค่าจัดการศึกษาคืน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 โดยจะต้องลงทะเบียนภายในวันที่ 9 กันยายน 2563   ขั้นตอนการลงทะเบียน >> Click!   ลงทะเบียนได้ที่ https://rmutp.ac.th/refund/   หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่เบอร์ 02-665-3777 ต่อ 6409 (ในวันและเวลาราชการ) หรือ Email: register@rmutp.ac.th รายชื่อนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ • รายชื่อนักเรียน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม • รายชื่อนักเรียน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม รายชื่อนักศึกษา ระดับปริญญาตรี • รายชื่อนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ • รายชื่อนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี • รายชื่อนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ • รายชื่อนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ • รายชื่อนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม […]