Uncategorized

ตารางประมาณการรายรับฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Posted on

ตารางประมาณการรายรับค่าลงทะเบียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 • ตารางประมาณการรายรับค่าลงทะเบียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (V2.0 ข้อมูล ณ วันที่ 2 ก.ค.64) [ปรับแก้ตามหนังสือที่ได้รับจากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นเรียบร้อยแล้ว] • สถิตินักศึกษาคงอยู่ ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิ.ย.64) [สำหรับดูจำนวนนักศึกษา V2.0 ปรับลดจำนวนนักศึกษาตามหนังสือคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น] • แผนรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิ.ย.64) [สำหรับดูจำนวนนักศึกษา]

Uncategorized

สถิติผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (สำหรับตรวจประกันคุณภาพภายใน)

Posted on

สถิติผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (สำหรับตรวจประกันคุณภาพภายใน) ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 • สถิติผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2563 • สถิติผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 • สถิติผู้สำเร็จการศึกษาตกค้าง ปีการศึกษา 2563

Uncategorized

ผลการประเมินการเรียนการสอนตามรายวิชา แยกหลักสูตร ปีการศึกษา  2563

Posted on

ผลการประเมินการเรียนการสอนตามรายวิชา แยกหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา  2563 คณะ/ประเภทวิชา แยกหลักสูตร แยกแขนงวิชา • คณะศิลปศาสตร์ PDF EXCEL • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี PDF EXCEL • คณะบริหารธุรกิจ PDF EXCEL • คณะวิศวกรรมศาสตร์ PDF EXCEL • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม PDF EXCEL PDF EXCEL • คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น PDF EXCEL PDF EXCEL • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ PDF EXCEL • คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน PDF EXCEL PDF EXCEL • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ PDF EXCEL • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม PDF EXCEL • ประเภทวิชาพาณิชยกรรม […]

Uncategorized

สถิติผลการเรียนตามรายวิชา แยกหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

Posted on

สถิติผลการเรียนตามรายวิชา แยกหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา  2563 คณะ/ประเภทวิชา PDF EXCEL • คณะศิลปศาสตร์ 1/2563 2/2563 XLSX • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1/2563 2/2563 XLSX • คณะบริหารธุรกิจ 1/2563 2/2563 XLSX • คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1/2563 2/2563 XLSX • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1/2563 2/2563 XLSX • คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 1/2563 2/2563 XLSX • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1/2563 2/2563 XLSX • คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 1/2563 2/2563 XLSX • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 1/2563 2/2563 XLSX • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 1/2563 […]

Uncategorized

ข้อมูลสภาวิชาการ

Posted on

ข้อมูลสภาวิชาการ • ข้อมูล ตาราง 1, 2 และ 4 • FTES ประจำปีการศึกษา 2563 ตามหลักสูตรแยกคณะ • FTES ประจำปีการศึกษา 2562 ตามหลักสูตรแยกคณะ • FTES ประจำปีการศึกษา 2561 ตามหลักสูตรแยกคณะ

Uncategorized

ประกาศเลื่อนวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 6 แห่ง ครั้งที่ 34 และ ครั้งที่ 35

Posted on

ประกาศเลื่อนวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 6 แห่ง ครั้งที่ 34 และ ครั้งที่ 35 ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 จากเดิมวันที่ 24 – 27 มกราคม 2565 เป็นช่วงระหว่างวันที่ 7 – 11 มีนาคม 2565 ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563 จากเดิมวันที่ 1 – 4 มีนาคม 2565 เป็นช่วงระหว่างวันที่ 21 – 24 มีนาคม 2565 กำหนดการวันฝึกซ้อมและรายชื่อจัดเรียงตามลำดับการเข้ารับ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง      สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-6653777 ต่อ 6306

Uncategorized

FTES  ประจำปีการศึกษา  2563

Posted on

จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา(FTES)  ประจำปีการศึกษา  2563 • FTES ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามหลักสูตร แยกคณะ • FTES ประจำปีการศึกษา 2563 ตามหลักสูตรแยกคณะ [แยกรายวิชาศึกษาทั่วไป] (สำหรับใช้ตรวจประกันคุณภาพ) • FTES ประจำปีการศึกษา 2563 ตามหลักสูตรแยกคณะ • FTES ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 แยกสาขา • FTES ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 แยกหลักสูตร • FTES ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 แยกสาขา • FTES ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 แยกหลักสูตร • FTES ประจำปีงบประมาณ 2563 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) • […]

Uncategorized

สวท. ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

Posted on

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมาล  หวังวณิชพันธุ์  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมผู้บริหารและบุคลากร ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยยึดถือการทำงานด้วยความจริง ความถูกต้อง ความยุติธรรม เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศ อีกทั้งยังเป็นเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีงาม ตลอดจนสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกและแสดงเจตจำนงยึดมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความศรัทธา ความไว้วางใจของผู้รับบริการ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคาร ๑ ศูนย์เทเวศร์

Uncategorized

ประกาศการลงทะเบียนขอรับเงินส่วนลดค่าจัดการศึกษาคืน ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (รอบตกค้าง)

Posted on

ประกาศให้นักเรียน/นักศึกษาที่มีรายชื่อ ดำเนินการลงทะเบียนในระบบ เพื่อรับเงินส่วนลดค่าจัดการศึกษาคืน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 (รอบตกค้าง) โดยจะต้องลงทะเบียนภายในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ดูรายชื่อ >> Click! ขั้นตอนการลงทะเบียน >> Click! ลงทะเบียนได้ที่ >> Click! หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ โทร. 02-665-3777 ต่อ 6409 (ในวันและเวลาราชการ) Email: register@rmutp.ac.th

Uncategorized

ประกาศสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ค้างชำระค่าเทอม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

Posted on

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีการขยายเวลาการชำระเงินค่าจัดการศึกษาของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จนถึงวันก่อนวันปิดภาคการศึกษาตามปฏิทินการศึกษา นั้น สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอแจ้งว่า นักเรียนนักศึกษาที่ค้างชำระค่าเทอมของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนนักศึกษาสามารถดำเนินการชำระค่าเทอมส่วนที่เหลือได้ 2 ช่องทาง คือ ชำระเงินที่งานการเงินคณะ หรือ พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสในเว็บไซต์ โดยให้นักเรียนนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา(ป.โท, ป.เอก) ชำระเงินค่าเทอมให้ครบถ้วน ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นักเรียนนักศึกษาสามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ โดยการ “เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา” > “พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน” **นักเรียนนักศึกษาที่ไม่ได้ชำระเงินค่าเทอมส่วนที่เหลือภายในระยะเวลาที่กำหนด นักเรียนนักศึกษาจะถูกถอนชื่อออกจากระบบทะเบียนนักศึกษา และผลการลงทะเบียนเรียนจะเป็นโมฆะ**