Uncategorized

ตารางประมาณการรายรับค่าลงทะเบียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563

Posted on

ตารางประมาณการรายรับค่าลงทะเบียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 • ตารางประมาณการรายรับค่าลงทะเบียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 (V2.1 ข้อมูล ณ วันที่ 10 ก.ค.62)[ปรับแก้ข้อมูลของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะบริหารธุรกิจ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนตามที่ได้รับแจ้ง] • สถิติจำนวนแผนรับ สมัคร-รับไว้ ปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิ.ย.62) [สำหรับดูจำนวนแผนรับ] • สถิตินักศึกษาคงอยู่ ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิ.ย.62) [สำหรับดูจำนวนนักศึกษา]

Uncategorized

ประกาศกำหนดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 (รอบเพิ่มเติม)

Posted on

ประกาศกำหนดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 (รอบเพิ่มเติม) นักศึกษาใหม่ที่ขาดสอบรอบแรกและนักศึกษาใหม่ที่รายงานตัวหลังจากวันที่ 20 มิ.ย. มีสิทธิ์เข้าสอบทุกคน ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันภาษา ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์เทเวศร์ โทร.02-665-3777 ต่อ 6056

Uncategorized

ผลการประเมินการเรียนการสอนตามรายวิชา แยกหลักสูตร ปีการศึกษา  2561

Posted on

ผลการประเมินการเรียนการสอนตามรายวิชา แยกหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา  2561 คณะ/ประเภทวิชา PDF EXCEL • คณะศิลปศาสตร์ 1/2561 2/2561 3/2561 1/2561 2/2561 3/2561 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1/2561 2/2561 3/2561 1/2561 2/2561 3/2561 • คณะบริหารธุรกิจ 1/2561 2/2561 3/2561 1/2561 2/2561 3/2561 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1/2561 2/2561 3/2561 1/2561 2/2561 3/2561 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1/2561 2/2561 3/2561 1/2561 2/2561 3/2561 • คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 1/2561 2/2561 3/2561 1/2561 2/2561 3/2561 […]

Uncategorized

จำนวนสรุปนักศึกษาสำหรับ มคอ.7 ปีการศึกษา 2561

Posted on

จำนวนสรุปนักศึกษาสำหรับ มคอ.7 ปีการศึกษา 2561 V.2 อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2562 (รวมผู้สำเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561) • คณะศิลปศาสตร์ PDF EXCEL • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี PDF EXCEL • คณะบริหารธุรกิจ PDF EXCEL • คณะวิศวกรรมศาสตร์ PDF EXCEL • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม PDF EXCEL • คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น PDF EXCEL • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ PDF EXCEL • คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน PDF EXCEL • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ PDF EXCEL • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม PDF EXCEL • […]

Uncategorized

สถิติผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561

Posted on

สถิติผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 **จำนวนผู้สำเร็จภาคฤดูร้อนเป็นจำนวนผู้สำเร็จที่อยู่ในระหว่างรอสภาฯอนุมัติ** • สถิติผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 พ.ค.62) • สถิติผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 พ.ค.62) • สถิติผู้สำเร็จการศึกษาตกค้าง ปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 พ.ค.62) • สถิติผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 พ.ค.62) • สถิติผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 1 และ […]

Uncategorized

สถิติผลการเรียนตามรายวิชา แยกหลักสูตร

Posted on

สถิติผลการเรียนตามรายวิชา แยกหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา  2561 คณะ/ประเภทวิชา PDF EXCEL • คณะศิลปศาสตร์ 1/2561 2/2561 3/2561 1/2561 2/2561 3/2561 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1/2561 2/2561 3/2561 1/2561 2/2561 3/2561 • คณะบริหารธุรกิจ 1/2561 2/2561 3/2561 1/2561 2/2561 3/2561 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1/2561 2/2561 3/2561 1/2561 2/2561 3/2561 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1/2561 2/2561 3/2561 1/2561 2/2561 3/2561 • คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 1/2561 2/2561 3/2561 1/2561 2/2561 3/2561 […]

Uncategorized

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนการศึกษานักเรียนที่มีผลการเรียนดี ประเภทเรียนดี ประพฤติดี และประเภทเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2562

Posted on

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีนโยบายให้ทุนการศึกษากับนักเรียนที่มี ผลการเรียนดี เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 นั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนการศึกษานักเรียนที่มีผลการเรียนดี ประเภทเรียนดี ประพฤติดี และประเภทเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ดังนี้

Uncategorized

ประกาศผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo)

Posted on

ตามที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนโดยเปิดให้นักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดฯ บัดนี้ หมดระยะเวลาการส่งผลงานแล้ว สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนขอประกาศ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ นายสมชาย นิลแก้ว

Uncategorized

เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 2562

Posted on

มหาวิทยาลัยจะเปิดรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 รับสมัครนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ที่สามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันได้