ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่องนโยบายการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส

ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่องนโยบายการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส

ประกาศ เลื่อนกำหนดการสอบและกำหนดการสอนชดเชย ประจำภาคการศึกษาที่ 2 / 2559

เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ ได้มีกิจกรรม โครงการละครเวทีเฉลิมพระเกียรติ “เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sound of Love” ระหว่างวันที่ 3 – 9 เมษายน 2560 • ประกาศมหาวิทยาลัย”เรื่องเลื่อนกำหนดการสอบและกำหนดการสอนชดเชย ประจำภาคการศึกษาที่ 2 / 2559″