ประกาศปิดเว็บไซต์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นการชั่วคราว

ประกาศปิดเว็บไซต์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนดังต่อไปนี้เป็นการชั่วคราว เนื่องจากมีปัญหาด้านการระบายความร้อนของห้องเซิฟเวอร์ เว็บไซต์ที่ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ชั่วคราว 1. ระบบทะเบียนนักศึกษาออนไลน์ (http://reg.rmutp.ac.th/) 2. ระบบรับสมัครออนไลน์ (http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp) ระยะเวลาในการปิดเว็บไซต์ประมาณ 1 วัน เมื่อทางเจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว จะเปิดให้บริการเว็บไซต์ตามปกติ ขออภัยในความไม่สะดวก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ชี้แจงแนวทางการจัดทำหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558

ชี้แจงแนวทางการจัดทำหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมการบริหารหลักสูตร เพื่อชี้แจงแนวทาง การจัดทำหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน และสอดคล้องตามประกาศ ศธ. เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558 วันที่ 31 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  ชุติมาสกุล ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย Read more →

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีกำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 (ช่วงบ่าย) โดยมีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 3,058 ราย ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก(คลองหก) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี สอบถามรายละเอียดที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สอบถามรายนามบัณฑิต โทร.02-665-3777 ต่อ 6306 สอบถามกำหนดการ,การแต่งกาย โทร.02-665-3777 ต่อ 6408 ประกาศ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 Read more →

ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคสมทบ พ.ศ. 2560

ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคสมทบ พ.ศ. 2560