ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่องนโยบายการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส

ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่องนโยบายการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส

ประกาศ เลื่อนกำหนดการสอบและกำหนดการสอนชดเชย ประจำภาคการศึกษาที่ 2 / 2559

เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ ได้มีกิจกรรม โครงการละครเวทีเฉลิมพระเกียรติ “เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sound of Love” ระหว่างวันที่ 3 – 9 เมษายน 2560 • ประกาศมหาวิทยาลัย”เรื่องเลื่อนกำหนดการสอบและกำหนดการสอนชดเชย ประจำภาคการศึกษาที่ 2 / 2559″

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีกำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ในวันศุกร์ที่ 24  มีนาคม 2560 (ช่วงเช้า) โดยมีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน  2,957  ราย ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี สอบถามรายละเอียดที่ สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร.0-2665-3777 ต่อ 6306 รายนามบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันศุกร์ที่ 24  มีนาคม 2560 (ช่วงเช้า) [ฉบับปรับปรุง ณ Read more →

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ และสอบสัมภาษณ์ โควตาพิเศษ งาน 12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี ……เพื่อสังคม

• คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ และสอบสัมภาษณ์ โควตาพิเศษ งาน 12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี ……เพื่อสังคม สามารถส่งไฟล์คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ได้ที่ register@rmutp.ac.th