Uncategorized

รับสมัครและเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

Posted on

ตามที่กรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะครบวาระดำรงตำแหน่งในวันที่ 9 กันยายน 2562 นั้น เพื่อดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภาวิชาการชุดใหม่แทนชุดเดิม โดยกรรมการสภาวิชาการจำนวนหนึ่งให้เลือกจากคณาจารย์ประจำในมหาวิทยาลัยจำนวน 6 คน สำหรับหลักเกณฑ์วิธีการได้มา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. 2549 กำหนดให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งโดยตรงและลับแยกตามกลุ่มคณะที่สังกัด กลุ่มละหนึ่งคน โดยให้มหาวิทยาลัยแบ่งกลุ่มคณะที่จะมีการเลือกกรรมการ สภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำออกเป็นหกกลุ่ม ตามคำแนะนำของคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง บัดนี้ คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ ได้แบ่งกลุ่มคณะที่จะเลือกกรรมการจากคณาจารย์ประจำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดเกณฑ์การพิจารณาแบ่งกลุ่มคณะที่จะเลือกกรรมการสภาวิชาการทั้งหกกลุ่ม ตามสถิตินักศึกษาปัจจุบัน แยกตามคณะและความสอดคล้อง ของสาขาวิชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงกำหนดกลุ่มคณะ เพื่อเลือกกรรมการสภาวิชาการทั้งหกกลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ กลุ่มที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กลุ่มที่ 6 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กลุ่มที่ 4 คณะศิลปศาสตร์ กลุ่มที่ 5 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน กลุ่มที่ 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ