Uncategorizedงานทะเบียนและประมวลผลประกาศ,ระเบียบ,คำสั่งแต่งตั้ง

คำสั่งแต่งตั้ง มทร.พระนคร เรื่องการสอบรับตรงและโควตา

• คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่ 200-2557

• คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่ 212-2557

• ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ (โควตา) ปีการศึกษา 2557

• ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รับตรง ปีการศึกษา 2557