Uncategorizedประกาศ,ระเบียบ,คำสั่งแต่งตั้ง

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ

ClassRoom

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ , คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง
ประจำปีการศึกษา 2559
ตัวอย่างปะหน้าข้อสอบ