Uncategorizedสถิติ

FTES ภาคการศึกษา 2/2558

** หมายเหตุ ** อ่านก่อนทำการ Download ผู้ที่ใช้ โปรแกรม Google Chrome ในการดาวน์โหลดข้อมูลจะถูกจัดเก็บอัตโนมัติที่
C:\Documents and Settings\ (**user**) \My Documents\Downloads(Windows XP) ,
C:\User\ (**user**)\Documents\Download

จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา(FTES)  ประจำปีการศึกษา  2558  ภาคเรียนที่  2

ข้อมูล ณ วันที่  1  เมษายน  2559

• FTES ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 แยกสาขา
• FTES ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 แยกหลักสูตร
• FTES ปีการศึกษา 2558 แยกคณะ