SARประกันคุณภาพ

ผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA )

คู่มือและเอกสารการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ฯ ปีงบประมาณ 2562

ที่มา : http://qa.rmutp.ac.th